Acte necesare ce trebuie depuse de către persoanele interesate pentru obținerea autorizației de deținere a unui detector de metale

 

În vederea obţinerii autorizaţiei de deţinere a detectoarelor de metale, persoana fizică trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani şi să depună la DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI următoarele documente:

a) cerere-tip, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice;

b) buletinul sau cartea de identitate, din care să rezulte faptul că persoana interesată are domiciliul în municipiul București;

c) actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie şi original);

d) dovada achitării sumei de 10 lei, reprezentând taxa pentru autorizaţie (aceasta poate fi achitată la Trezoreria sectorului de domiciliu în contul simbol 20A1603008609468 sau la unitățile aparținând CEC Bank în contul IBAN: RO38CECEB00003RON0000001); 

Nu se eliberează autorizaţia prevăzută la alin. (1) persoanei care este cercetată sau arestată pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. 23^2 şi 23^3 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000, modificată şi completată prin Legea nr. 462/2003, sau care a suferit condamnări pentru asemenea infracţiuni.

Detectorul de metale va fi deţinut şi utilizat numai de titularul autorizaţiei.

Persoana interesată se va prezenta cu detectorul de metale în cauză pentru compararea/verificarea elementelor de identificare (marca, model/serie).

Programul de primire/ridicare a autorizaților de deținere a detectoarelor de metale de către persoane fizice se efectuează în ziua de miercuri (cu excepția zilelor libere sau sărbătorilor legale), în intervalul orar 09:00-12:00,  la sediul D.G.P.M.B din mun. Bucureşti str. Al. Beldiman, nr. 2-4, sectorul 5. Telefon contact 021.311.20.21, interior 34674.

 

CERERE TIP

CERERE

formulată de persoana fizică pentru obţinerea autorizaţiei

de deţinere a detectoarelor de metale

 

    Subsemnatul/Subsemnata ........, domiciliat/domiciliată în localitatea ......, judeţul ......, telefon ......, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ........ nr. ......, eliberat/eliberată de ..... la data de ......., CNP ....., pe baza documentelor prevăzute în Normele tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale, pe care le anexez la prezenta cerere, vă rog să îmi eliberaţi autorizaţia de deţinere a detectorului de metale marca ......, seria ........ nr. ......., pe care l-am cumpărat de la ......, cu sediul în ........., dovedind cu actul ........., urmând să-l folosesc la ........... .

    Menţionez că am luat cunoştinţă de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, modificată şi completată prin Legea nr. 462/2003.

 

    Data întocmirii .......                                                   Semnătura ..................

   

 

În vederea obţinerii autorizaţiei de deţinere a detectoarelor de metale, persoana juridică trebuie să aibă sediul social principal în municipiul București și să depună la DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI următoarele documente:

  1. cerere-tip;
  2. un tabel în care se vor insera datelele de identificare ale angajaților societății care vor manipula detectorul/detectoarele de metale în cauză (nume, prenume, cod numeric personal);
  3. buletinul sau cartea de identitate aparținând reprezentantului societății;
  4. buletinul sau cartea de identitate ale angajaţilor care vor utiliza detectorul de metale pentru executarea sarcinilor de serviciu, precum și o dovadă că persoanele în cauză sunt angajații societății comerciale în cauză;

e) statutul societăţii (original şi xerocopie);

f) actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie şi original);

g) dovada achitării sumei de 20 lei, reprezentând taxa pentru autorizaţie (aceasta poate fi achitată la Trezoreria sectorului de domiciliu în contul simbol 20A1603008609468 sau la unitățile aparținând CEC Bank în contul IBAN: RO38CECEB00003RON0000001).

Pentru depunerea și ridicarea autorizației de comercializare trebuie să se prezinte administratorul societății. În cazul în care se va prezenta un alt angajat al societății acesta va depune la dosarul de autorizare o împuternicire din partea societății.

Cu ocazia depunerii dosarului de autorizare, reprezentatul societății se va prezenta cu detectoarele de metale în cauză pentru verificarea elementelor de identificare sau va pune la dispoziție fotografii cu detectoarele de metale în care să se poată observa elementele de identificare ale detectorului/detectoarelor de metale pentru care se solicită autorizarea.

Programul de primire/ridicare a autorizaților de deținere a detectoarelor de metale de către persoane fizice se efectuează în ziua de miercuri (cu excepția zilelor libere sau sărbătorilor legale), în intervalul orar 09:00-12:00,  la sediul D.G.P.M.B din mun. Bucureşti str. Al. Beldiman, nr. 2-4, sectorul 5. Telefon contact 021.311.20.21, interior 34674.

 

CERERE TIP

CERERE

formulată de persoana juridică pentru obţinerea autorizaţiei

de deţinere a detectoarelor de metale

 

                    Subsemnatul/Subsemnata .........., domiciliat/domiciliată în localitatea .........., judeţul ........., telefon ......, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ....... nr. ...., eliberat/eliberată de ........ la data de ..........., CNP ............, reprezentant legal al Societăţii ........, pe baza documentelor prevăzute în Normele tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale, pe care le anexez la prezenta cerere, vă rog să îmi eliberaţi autorizaţia de deţinere a detectorului de metale marca ....., seria ..... nr. ......, care a fost cumpărat de la ........., cu sediul în ......., dovedind cu actul ......., urmând să fie folosit la ........... .

                  Manipularea lui se face de către următorii angajaţi cu contract de muncă ai societăţii, conform tabelului anexat. 

                  Menţionez că au luat cunoştinţă de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, modificată şi completată prin Legea nr. 462/2003, atât reprezentantul legal al societăţii, cât şi cei care manipulează detectorul de metale.

 

  Data întocmirii ...................                                                        Semnătura ..........

 

În vederea obținerii  autorizaţiei de comercializare a detectoarelor de metale, persoana juridică trebuie să aibă sediul social principal în municipiul București și să depună la DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI următoarele documente:

a) cerere-tip, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice;

b statutul societății (copie şi original), din care să rezulte că are ca obiect de activitate comercializarea detectoarelor de metale;

c) actul de identitate al administratorului societăţii, precum şi ale tuturor persoanelor angajate ca vânzători de detectoare de metale;

d) dovada achitării sumei de 30 lei, reprezentând taxa pentru autorizaţie(aceasta poate fi achitată la Trezoreria sectorului de domiciliu în contul simbol 20A1603008609468 sau la unitățile aparținând CEC Bank în contul IBAN: RO38CECEB00003RON0000001).

Spaţiul destinat comercializării detectoarelor de metale trebuie să aibă un afişaj stradal cu denumirea agentului economic şi a obiectului de activitate şi totodată să fie prevăzut cu sistem de alarmă ori să se încheie contract de prestări de servicii cu o societate de pază şi securitate sau să aibă pază proprie permanent.

Spaţiul de comercializare trebuie să fie folosit în exclusivitate pentru comerţul cu detectoare de metale.

Orice modificare privind sediul sau obiectul de activitate pentru care s-a emis autorizaţia trebuie comunicată unităţii de poliţie care a eliberat autorizaţia, în termen de 5 zile de la data producerii acesteia, în scopul efectuării modificărilor în baza de date.

Programul de primire/ridicare a autorizaților de deținere a detectoarelor de metale de către persoane fizice se efectuează în ziua de miercuri (cu excepția zilelor libere sau sărbătorilor legale), în intervalul orar 09:00-12:00,  la sediul D.G.P.M.B din mun. Bucureşti str. Al. Beldiman, nr. 2-4, sectorul 5. Telefon contact 021.311.20.21, interior 34674.

 

CERERE
    formulată de agenţii economici pentru obţinerea autorizaţiei
              de comercializare a detectoarelor de metale

 

          Subsemnatul/Subsemnata ..............., domiciliat/domiciliată în localitatea ......., judeţul ........, telefon .........., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria .... nr. ..., eliberat/eliberată de .... la data de ...., CNP ....., reprezentant legal al Societăţii .........., cu sediul social în ………, CUI……., înregistrată la Oficiul de pe lângă Registrul Comerțului sub nr. …………/………., pe baza documentelor prevăzute în Normele tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale, pe care le anexez la prezenta cerere, vă rog să îmi eliberaţi autorizaţia de comercializare a detectoarelor de metale de către societatea comercială sus-menţionată, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, modificată şi completată prin Legea nr. 462/2003.

          Menţionez că avem magazine de comercializare la adresele:
    ..............................................................

           Gestionarii acestor magazine sunt numiţii:
    ..............................................................


    Data întocmirii ...................


                    Semnătura ….........