Certificatul de cazier judiciar se eliberează la nivelul Secțiilor 1-26 de Poliție, prin intermediul Compartimentului de Relații cu Publicul.

Certificatul de cazier judiciar  este documentul eliberat persoanelor, care atestă situația judiciară a acestora și se eliberează persoanei fizice sau juridice care depune cererea tip personal, prin împuternicit sau prin reprezentant legal, însoțită de actele necesare.

A.    Categorii de persoane ce pot depune cerere pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar:

a)       persoane fizice, cetățeni români;

b)       persoane fizice, cetățeni străini sau apatrizi;

c)       persoane juridice cu sediul în România;

d)       persoane juridice cu sediul în străinătate;

e)       împuterniciții persoanelor fizice sau juridice;

B.      Documente de identitate ce pot fi prezentate de către cetățenii români / străini

Cetățenii români se pot legitima prin carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate, carte electronică de identitate, pașaport.

Cetățenii străini se pot legitima prin pașaport, titlu de călătorie, permis de ședere, certificat de înregistrare a cetățenilor U.E., carte de rezidență, legitimație de şedere temporară, carnet de identitate.

Documentele prezentate trebuie să fie în termenul de valabilitate.

Totodată, se va avea în vedere faptul că, potrivit art. 4 alin. 5 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, “valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”.

C. Împuterniciții persoanelor fizice / juridice

În cazul persoanei fizice, prin împuternicit se înțelege persoana mandatată printr-o  procură notarială / împuternicire avocațială să o reprezinte în vederea obținerii certificatului de cazier judiciar.

În cazul persoanei juridice, prin împuternicit se înțelege persoana care a fost mandatată prin completarea Anexei nr. 38 din H.G. nr. 345/2010 sau printr-o procură notarială (doar în cazul persoanelor juridice cu sediul în străinătate) să o reprezinte în vederea obținerii certificatului de cazier judiciar.

D. Procura notarială

Certificatul de cazier judiciar se poate solicita și prin împuternicit pe baza unei procuri notariale autentificată de către un notar public și se depune în copie – copia va fi însoţită de originalul procurii, care se va restitui după confruntare.

Procura încheiată în străinătate poate fi autentificată prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerințelor legalizării actelor oficiale străine. Statele care au aderat la Convenția de la Haga din 05.11.1961 trebuie să aibă aplicată apostila (cu excepția țărilor cu care România a încheiat convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare: Albania, Austria, Bosnia și Herzegovina, Bulgaria, Cehia, Croația, Federația Rusă, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Franța, Mongolia, Muntenegru, Polonia, R.P. Chineză, Republica Moldova, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina și Ungaria).

Procura încheiată în străinătate în altă limbă decât în limba română trebuie tradusă de un traducător autorizat din România.

La ghișeu, împuternicitul va prezenta procura în original, însoțită de copia acesteia, iar atunci când este cazul va prezenta și traducerea autorizată.

Traducerea autorizată se atașează la cerere împreună cu copia procurii pe care lucrătorul desemnat va scrie “conform cu originalul”, va pune data, va semna, va aplica ștampila și va restitui originalul după confruntare.

Conform art. 2015 Noul Cod Civil valabilitatea procurii este de 3 ani de la data încheierii, dacă părțile nu au prevăzut un alt termen.

E. Împuternicirea avocațială

Certificatul de cazier judiciar se poate solicita și prin avocat, în baza împuternicirii avocaţiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Împuternicirea avocațială este înscrisul ce are semnificația legală de procură, prin care avocatul este împuternicit de client, în baza contractului de asistență juridică încheiat, să-l asiste/reprezinte în fața instanțelor autorității judecătorești și a altor organe de jurisdicție, a organelor de urmărire penală, a autorităților și instituțiilor publice, precum și în fața altor persoane fizice sau juridice și/sau să exercite alte activități ce fac obiectul acestui contract.

F. Copiile actelor prezentate vor fi certificate olograf de către lucrătorul din ghișeu prin consemnarea mențiunii „conform cu originalul”, după care se vor înscrie data și semnătura.

 

Actele necesare pentru obținerea certificatului de cazier judiciar

 

A.      Obținerea certificatului de cazier judiciar de către persoana fizică

A.1.  Certificatul de cazier judiciar pentru persoana fizică - minor de până la 14 ani se poate obține de către părinte, tutore sau de către un împuternicit al acestora, în baza cererii tip completată cu datele de stare civilă ale minorului şi motivată.

Când solicitantul este părintele, acesta va prezenta în original actul său de identitate și certificatul de naștere al minorului.

Când solicitantul este tutorele minorului, acesta va prezenta în original actul său de identitate, certificatul de naștere al minorului și decizia de instituire a tutelei.

Când cererea se depune prin împuternicit, acesta va prezenta actul său de identitate în original, precum și procura notarială / împuternicirea avocațială, care se depun odată cu cererea-tip (cu respectarea Cap. I, lit. D,E). 

A.2. Certificatul de cazier judiciar pentru persoana fizică cu capacitate de exercițiu restrânsă ( minor 14-18 ani ) sau deplină ( peste 18 ani ) se poate obține personal sau prin împuternicit în baza cererii tip completată cu datele de stare civilă şi motivată.

Când solicitantul depune cererea-tip personal, acesta va prezenta actul de identitate în original.

Când cererea se depune prin împuternicit, acesta va prezenta actul său de identitate în original, procura notarială / împuternicirea avocațială, care se depun odată cu cererea tip (cu respectarea Cap. I, lit. D,E), precum și copie de pe actul de identitate al persoanei pentru care se solicită eliberarea certificatului de cazier judiciar. 

A.3.  Certificatul de cazier judiciar necesar pentru depunerea la dosarul de graţiere individuală poate fi solicitat de către persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia, care trebuie să-și demonstreze calitatea (prin împuternicire avocațială, certificat căsătorie / naștere, în original și copie).

Atunci când solicitant este persoana condamnată, acesta trebuie să prezinte actul de identitate în original.

În situația în care solicitant este o altă persoană decât cea condamnată, lucrătorul de la ghișeu va opri pe lângă cererea-tip și copii de pe documentele care fac dovada calității, respectiv certificat de căsătorie / naștere, împuternicire avocațială.

A.4. Extrasul din cazierul judiciar al altor state membre se poate obține personal sau prin împuternicit în baza cererii tip completată cu datele de stare civilă şi motivată.

Când cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actul de identitate în original și copie (cu respectarea Cap. I, lit. B).

Când cererea se depune prin împuternicit, acesta va prezenta actul său de identitate în original și procura notarială / împuternicirea avocațială, care se depun odată cu cererea tip (cu respectarea Cap. I, lit. D,E).  

A.5. Formularul standard multilingv - potrivit Regulamentului UE 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului, certificatele care atestă absența cazierului judiciar pot fi însoțite, la solicitarea titularului, de formulare standard multilingve, instrumente ajutătoare pentru traducere în oricare dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene.

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL:

Luni          08.00-12.00       14.00-16.00

Marţi         10.00-14.00       16.00-18.00

Miercuri     08.00-12.00      14.00-16.00

Joi            10.00-14.00       16.00-18.00

Vineri        09.00-13.00