13 Octombrie 2014

Serviciul Financiar

(ÎMPUTERNICIT) Şef serviciuComisar-șef de poliţie ULEIA LORELEI MIHAELA

Adresa: Bucureşti, str. Alexandru Beldiman nr. 2, sector 5
 


ATRIBUŢII

●        conduce contabilitatea în partidă dublă și întocmește bilanțul, respectiv darea de seamă contabilă, conform actelor normative în vigoare;

●        urmărește încadrarea cheltuielilor aprobate și efectuate în alocațiile bugetare și fondurile aprobate pentru finalizarea acțiunilor din cadrul unității sau a altor indicative pe care le asigură din punct de vedere financiar;

●        înregistrează în contabilitate cronologic și sistematic, potrivit planurilor de conturi și normelor emise pentru aplicarea acestora, operațiunile patrimoniale, efectuarea de înscrisuri care stau la baza acestora, dobândind astfel calitatea de documente justificative;

●        urmărește lichidarea unor obligații contractuale angajate;

●        asigură întocmirea bazelor de calcul necesare la dosarelor de pensie pentru polițiștii cu drept la pensie sau care și-au încetat activitatea în poliție, din alte motive;

●        efectuează controlul financiar preventiv propriu pentru orice operațiune care angajează cheltuirea fondurilor unității;

●        răspunde de efectuarea inventarierii patrimoniului în conformitate cu legislația în vigoare;

●        reflectă în expresie bănească bunurile mobile și imobile din contabilitățile bănești, titlurile de valoare, drepturile și obligațiile unității, precum și mișcările și modificările intervenite în urma operațiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile și rezultatele obținute de acestea;

●        întocmește anual proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al unității pe care-l înaintează organelor ierarhic superioare, iar după aprobarea acestuia trece la executarea acestor bugete;

●        reprezintă unitatea în relațiile cu persoanele fizice și juridice cu care angajează unele comenzi, contracte sau alte obligații care implică efectuarea de plăți sau încasarea unor sume bănești;

●        achită la termen drepturile bănești cuvenite personalului D.G.P.M.B. și virează la destinații obligațiile și reținerile cadrelor unității la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor de sănătate, altor unități sau terțe persoane în favoarea cărora s-au efectuat astfel de rețineri.