13 Octombrie 2014

Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase

Şef serviciu: Comisar-şef de poliţie GOANĂ DAN MARIAN

Adresa: Bucureşti, str. Olteniţei nr. 158-160, sector 4


Şef serviciu: Comisar-şef de poliţie GOANĂ DAN MARIAN

Şef Birou Autorizări Arme şi Muniţii: - Inspector principal de poliție VASILE ION IONUȚ

ATRIBUŢII 

- Identificarea şi cercetarea deţinătorilor ilegali de armament, muniţie, explozivi, precursori de explozivi restricționați şi substanţe periculoase; 

- Verificarea şi controlul deţinătorilor legali de arme, muniţii, explozivi, precursori de explozivi restricționați şi substanţe periculoase (persoane fizice şi juridice);

- Eliberarea de autorizații în vederea obținerii de armament, muniție și substanțe periculoase, precum și pentru deținerea și comercializarea acestora;

- Vizarea anuală a deţinătorilor legali de arme, muniţii, explozivi şi substanţe periculoase. 

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL PENTRU PERSOANE FIZICE AUTORIZĂRI ARME

-   MARŢI  -  pentru persoanele domiciliate în sectoarele 1,2,6 - în intervalul orar 08.30 – 13.30

                 -  pentru persoanele domiciliate în sectoarele 3,4,5 - în intervalul orar 14.00 – 18.00

-   JOI       -  pentru persoanele domiciliate în sectoarele 3,4,5 - în intervalul orar 08.30 – 13.30

                 -  pentru persoanele domiciliate în sectoarele 1,2,6 - în intervalul orar 14.00 – 18.00

                    Telefon: 021/ 311.20.21, interior  - sector 1: 34257;

                                                                        - sector 2: 34258;

                                                                        - sector 3: 34259;

                                                                        - sector 4: 34260;

                                                                        - sector 5: 34261;

                                                                        - sector 6: 34205;

Interior ghișeu relații cu publicul în zilele de program: 34268, 34269, 34270.

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL PENTRU PERSOANE JURIDICE AUTORIZĂRI ARME

-   LUNI   -  în intervalul orar 09.00 – 13.00

                 Telefon 021/ 311.20.21  interior: 34262

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL PENTRU PERSOANE JURIDICEEXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢELOR PERICULOASE

-   MIERCURI  - în intervalul orar 09.00 – 13.00

                         Telefon 021/ 311.20.21 interior: 34264; 34206; 34204

Programul de lucru cu publicul se desfăşoară la sediul din Șos. Olteniței nr. 158-160, sector 4, București, în  sediul Institutului de Studii pentru Ordine Publică, intrarea nr. 2.


Servicii comunitare prin compartimentele de specialitate:

Biroul Autorizări Arme și Muniții

-Autorizaţii în vederea obţinerii de armament şi muniţie pentru persoane fizice;

-Eliberări permise de armă;

-Radieri;

-Inscrieri;

-Schimbări de domiciliu în permisele de armă;

-Autorizaţii deţinere şi comercializare armament şi muniţie pentru persoane juridice;

-Efectuarea de vize anuale persoanelor fizice şi juridice.

 

Compartimentul Substanţe Periculoase


Explozivi

-Autorizaţii de deţinere, folosire şi comercializare materii explozive;

-Avizări pentru jocuri de artificii;

-Controale şi avizări pentru demolări prin explozii.

-Înregistrarea societăților care desfășoară activități cu precursori de explozivi restricționați


Substanţe Periculoase

-Înregistrări şi radieri persoane juridice care efectuează operaţiuni cu substanţe periculoase şi produse pentru protecţia plantelor

 

IMPORTANT:

Având în vedere modificările Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor nr. 3/2013, persoanele care solicită obţinerea/prelungirea valabilităţii permiselor de armă, vor trebui să depună la dosarele constituite în acest sens Avize psihologice timbrate pentru valabilitate.

Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică (ce conţine atât evidenţa psihologilor atestaţi, cât şi a cabinetelor avizate) precum şi modelul timbrului profesional ce trebuie să se regăsească pe documente poate fi vizualizat pe site-ul Colegiul Psihologilor din România (www.copsi.ro)

 

LEGEA 295/2004 republicată privind regimul armelor şi al muniţiilor

Stabileşte categoriile de arme şi muniţii, precum şi condiţiile în care deţinerea, portul, folosirea şi operaţiunile cu aceste arme şi muniţii sunt premise pe teritoriul României

Condiţii cu privire la procurarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor către persoanele fizice

Persoanele fizice de cetăţenie română cu domiciliul sau reşedinţa în România care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) pot fi autorizate, la cerere, să procure arme letale; străinii care au reşedinţa sau domiciliul în România pot fi autorizaţi să procure numai arme de vânătoare, de tir sau de colecţie. În sensul prezentei legi, sunt consideraţi că au reşedinţa sau domiciliul în România străinii titulari ai unui permis de şedere temporară sau, după caz, permanent, acordat în condiţiile legii privind regimul străinilor în România, precum şi străinii care au dobândit o forma de protecţie în Romania în condiţiile legii privind statutul şi regimul refugiaţilor

Autorizaţia de procurare a armelor letale se acordă persoanelor, dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii (prevăzute la art. 14 alin. 1):
a)au împlinit vârsta de 18 ani;

b)deţin calitatea impusă de lege, atestată prin prezentarea documentelor stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în funcţie de destinaţia armelor;

c)nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu executare, pentru infracţiuni comise cu intenţie;

d)nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie;

e)sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical pentru a deţine şi folosi arme, componente esențiale şi muniţii;

f)nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor;

g)au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

h)nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare, deţinere sau, după caz, port şi folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizării, cu excepţia situaţiilor în care măsura anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calităţii prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5);

i)nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, procurate în condiţiile prezentei legi.

 

Acte necesare în vederea autorizării procurării armelor letale - prima armă

În vederea autorizării procurării armelor letale şi obţinerii dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a acestora, cetăţenii români, rezidenţii statelor membre sau străinii cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, trebuie să depună la organul de poliţie competent din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială domiciliază sau îşi au reşedinţa ori locul de rezidenţă, denumit în continuare organul de poliţie competent, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;

b) actul de identitate al solicitantului, din care rezultă că are domiciliul, reşedinţa pe teritoriul României şi, după caz, documentul care atestă rezidenţa pe teritoriul României;

c) certificat medical, eliberat de o unitate sanitară, publică sau privată, autorizată pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecţiunile medicale care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării şi că este apt să deţină astfel de arme şi muniţii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2;

d) aviz psihologic, din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării, eliberat, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;

e) certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, eliberat de către persoana juridică autorizată.

f) după caz, unul din următoarele documente, care atestă una din calităţile prevăzute la art. 13 din Lege:

i) permis de vânătoare, în cazul armelor cu destinaţia vânătoare şi a armelor lungi cu destinaţia tir, pentru care persoana poate solicita acordarea dreptului de deţinere, precum şi carnet de membru vânător, în cazul persoanelor care solicită acordarea dreptului de de port şi folosire a armelor de vânătoare;

ii) carnet de antrenor de tir sau biatlon, eliberat de Ministerul Tineretului şi Sportului, sau legitimaţie de sportiv de tir ori biatlon, vizată pe anul în curs de una din federaţiile sportive naţionale de specialitate la care clubul/asociaţia sportivă este afiliat/afiliată, pentru arme de tir, iar în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului şi folosirii, trebuie să prezinte şi o adeverinţă din partea clubului sportiv la care este legitimată, care să ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al căror proprietar este solicitantul, în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe;

iii) legitimaţie de sportiv de tir, vizată pe anul în curs de una din federaţiile sportive naţionale de specialitate la care clubul/asociaţia sportivă este afiliat/afiliată, o adeverinţă eliberată de una din aceste federaţii, care să ateste calitatea de sportiv de tir categoria I ori de membru al loturilor naţionale sau olimpice, precum şi o adeverinţă din partea clubului sportiv la care persoana este legitimată, care să ateste acordul acesteia cu privire la folosirea armei în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe, în cazul armelor cu destinaţia tir, din categoria celor utilizate în probele sportive pentru care a obţinut clasificarea sau calificarea, pentru care persoana poate solicita acordarea dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire;

iv) adeverinţă care atestă faptul că titularul, cetăţean român sau rezident al unui stat membru, are calitatea prevăzută la art. 13 alin. (2) lit. a) şi b) din Lege, eliberată de instituţia competentă în acest sens, în cazul armelor cu destinaţia apărare şi pază, pentru care persoana poate solicita numai acordarea dreptului de port şi folosire;

v) atestat de colecţionar precum şi, după caz, adeverinţă eliberată de o asociaţie de colecţionari, constituită în România potrivit prevederilor legale, care să ateste calitatea de membru a solicitantului sau, după caz, carnet de membru al unei astfel de asociaţii, vizat pe anul în curs, în cazul armelor cu destinaţia colecţie, pentru care persoana poate solicita numai acordarea dreptului de deţinere;

vi) contract individual de muncă înregistrat în Registrul de Evidenţă al Salariaţilor, contract de prestări servicii sau contract de voluntariat încheiat cu un club/asociaţie sportivă afiliat/afiliată la federaţiile sportive naţionale de specialitate sau cu un club/asociaţie sportivă pentru ramuri de sport recunoscute potrivit legii, dar care nu au încă federaţie sportivă naţională care să ateste, în cazul instructorilor în poligonul de tragere, că sunt în activitate şi desfăşoară efectiv activităţi de instruire, îndrumare şi supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate.

g) două fotografii color cu dimensiunea 4x5 cm;

h) după caz, dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează a fi păstrate armele, conform prevederilor prezentelor norme metodologice;

i) dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

 

Acte necesare în vederea autorizării procurării a II a armă letală

a) cerere-tip;

b) actul de identitate al solicitantului, din care rezultă că are domiciliul, reşedinţa pe teritoriul României şi, după caz, documentul care atestă rezidenţa pe teritoriul României;

c) permisul de armă al solicitantului;

d) după caz, unul din următoarele documente, care atestă una din calităţile prevăzute la art. 13 din Lege:

i) permis de vânătoare, în cazul armelor cu destinaţia vânătoare şi a armelor lungi cu destinaţia tir, pentru care persoana poate solicita acordarea dreptului de deţinere, precum şi carnet de membru vânător, în cazul persoanelor care solicită acordarea dreptului de de port şi folosire a armelor de vânătoare;

ii) carnet de antrenor de tir sau biatlon, eliberat de Ministerul Tineretului şi Sportului, sau legitimaţie de sportiv de tir ori biatlon, vizată pe anul în curs de una din federaţiile sportive naţionale de specialitate la care clubul/asociaţia sportivă este afiliat/afiliată, pentru arme de tir, iar în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului şi folosirii, trebuie să prezinte şi o adeverinţă din partea clubului sportiv la care este legitimată, care să ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al căror proprietar este solicitantul, în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe;

iii) legitimaţie de sportiv de tir, vizată pe anul în curs de una din federaţiile sportive naţionale de specialitate la care clubul/asociaţia sportivă este afiliat/afiliată, o adeverinţă eliberată de una din aceste federaţii, care să ateste calitatea de sportiv de tir categoria I ori de membru al loturilor naţionale sau olimpice, precum şi o adeverinţă din partea clubului sportiv la care persoana este legitimată, care să ateste acordul acesteia cu privire la folosirea armei în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe, în cazul armelor cu destinaţia tir, din categoria celor utilizate în probele sportive pentru care a obţinut clasificarea sau calificarea, pentru care persoana poate solicita acordarea dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire;

iv) adeverinţă care atestă faptul că titularul, cetăţean român sau rezident al unui stat membru, are calitatea prevăzută la art. 13 alin. (2) lit. a) şi b) din Lege, eliberată de instituţia competentă în acest sens, în cazul armelor cu destinaţia apărare şi pază, pentru care persoana poate solicita numai acordarea dreptului de port şi folosire;

v) atestat de colecţionar precum şi, după caz, adeverinţă eliberată de o asociaţie de colecţionari, constituită în România potrivit prevederilor legale, care să ateste calitatea de membru a solicitantului sau, după caz, carnet de membru al unei astfel de asociaţii, vizat pe anul în curs, în cazul armelor cu destinaţia colecţie, pentru care persoana poate solicita numai acordarea dreptului de deţinere;

vi) contract individual de muncă înregistrat în Registrul de Evidenţă al Salariaţilor, contract de prestări servicii sau contract de voluntariat încheiat cu un club/asociaţie sportivă afiliat/afiliată la federaţiile sportive naţionale de specialitate sau cu un club/asociaţie sportivă pentru ramuri de sport recunoscute potrivit legii, dar care nu au încă federaţie sportivă naţională care să ateste, în cazul instructorilor în poligonul de tragere, că sunt în activitate şi desfăşoară efectiv activităţi de instruire, îndrumare şi supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate.

e) dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

Acte necesare în vederea autorizării procurării armelor neletale supuse autorizării - prima arma

Solicitanţii vor depune la organul de poliţie competent un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere-tip;

b) actul de identitate al solicitantului, din care rezultă că are domiciliul, reşedinţa pe teritoriul României şi, după caz, documentul care atestă rezidenţa pe teritoriul României;

c) certificat medical, eliberat de o unitate sanitară, publică sau privată, autorizată pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecţiunile medicale care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării şi că este apt să deţină astfel de arme şi muniţii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2;

d) aviz psihologic, din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării, eliberat, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;

e) certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, eliberat de către persoana juridică autorizată;

f) două fotografii color cu dimensiunea 4x5 cm;

g) după caz, dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează a fi păstrate armele, conform prevederilor prezentelor norme metodologice;

h) dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

Acte necesare în vederea autorizării procurării a II a armă neletale supusă autorizării   

Solicitanţii vor depune la organul de poliţie competent un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere-tip;

b) actul de identitate al solicitantului, din care rezultă că are domiciliul, reşedinţa pe teritoriul României şi, după caz, documentul care atestă rezidenţa pe teritoriul României;

c) permisul de armă al solicitantului;

d) atestat de instructor în poligonul de tragere, după caz;

e) atestatul de colecționar, după caz;

f) carnet de antrenor de tir sau biatlon, eliberat de Ministerul Tineretului şi Sportului, sau legitimaţie de sportiv de tir ori biatlon, vizată pe anul în curs de una din federaţiile sportive naţionale de specialitate la care clubul/asociaţia sportivă este afiliat/afiliată, pentru arme de tir, iar în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului şi folosirii, trebuie să prezinte şi o adeverinţă din partea clubului sportiv la care este legitimată, care să ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al căror proprietar este solicitantul, în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe; doar pentru arme neletale prevăzute în categoria C pct.2 din anexa legii-conform art. 57 alin.3 din legea nr.295/2004 rep.

g) dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

Articolul 13 din Normele de aplicare a Legii nr.295/2004 rep aprobate prin HG nr.11/2018

(1) Persoana care a procurat, în condiţiile legii, o armă letală sau o ţeavă pentru o asemenea armă are obligaţia ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data achiziţiei, în cazul armelor procurate din România, respectiv în termen de 15 zile lucrătoare de la data achiziţiei, în cazul armelor procurate personal din afara teritoriului României, să se prezinte la organul de poliţie care a emis autorizaţia, în vederea eliberării permisului de armă sau, după caz, a înscrierii armei ori a ţevii în acest document, având asupra sa arma sau, după caz, ţeava, 5 cartuşe corespunzătoare, precum şi un dosar care va cuprinde, după caz, următoarele documente:

- documentul care atestă faptul că arma ori ţeava a fost procurată cu respectarea prevederilor legale;

- autorizaţia de procurare completată pe verso, conform prevederilor art. 11 alin. (2) din Normele de aplicare a Legii 295/2004 rep aprobate prin HG 11/2018;

- permisul de transfer sau, după caz, autorizaţia de export ori un document echivalent emis de autorităţile competente din statul de expediţie, în cazul armelor sau ţevilor procurate din afara teritoriului României;

- certificat emis de producător sau de un organism internaţional, care să ateste că armele îndeplinesc condiţiile de siguranţă în utilizare, în cazul armelor noi;

- dovada achitării taxelor vamale în situaţia în care armele au fost procurate din state terţe;

- după caz, un document, emis de proiectant, producător sau de o instituţie abilitată din ţară sau din afara teritoriului României, care să ateste că modelul armei de foc scurte de colecţie dintre cele ce fac parte din categoria B pct. 7 din anexa la Lege, a fost proiectat până în anul 1945 inclusiv.

- permisul de armă al titularului.

 

Acte necesare în vederea autorizării procurării armelor neletale supuse notificării

Notificarea în vederea procurării armelor neletale supuse notificării se depune în formă scrisă la organul de poliţie competent şi trebuie să fie însoţită de actul de identitate, precum şi de următoarele documente, în cazul armelor prevăzute în categoria D pct. 25-27, 29 şi 31 din anexa la Lege:

a) atestatul de colecţionar sau un document care să justifice necesitatea procurării armei, conform destinaţiilor prevăzute în anexa la Lege;

b) după caz, dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează a fi păstrate armele;

 

Eliberarea permisului de transfer, permisului de transfer fără acord prealabil, acordului prealabil, autorizaţiei de import-export şi avizului de tranzit

Procurarea şi înstrăinarea armelor de foc în afara teritoriului României de către persoanele fizice

 

ART. 162 din Normele de aplicare a Legii nr.295/2004 rep aprobate prin HG nr.11/2018

(1) Titularul autorizaţiei de procurare a unei arme letale sau neletale supuse autorizării, care intenţionează să procure arma dintr-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să depună la organul de poliţie care a emis autorizaţia, personal sau prin mandatar cu procură specială, o cerere însoţită de următoarele documente:

a) autorizaţia sau, după caz, autorizaţiile de procurare;

b) formularul acordului prealabil al cărui model este prevăzut în anexa nr. 43, în două exemplare completate cu informaţiile prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. a) - d) din Legea 295/2004;

c) un document, însoţit de o traducere autorizată neautentificată în limba română, din care să reiasă că expeditorul este autorizat de autorităţile competente din statul în care se află;

d) factura proformă sau un document echivalent.

 

 ART. 163 din Normele de aplicare a Legii nr.295/2004 rep aprobate prin HG nr.11/2018

(1) În cazul în care persoana prevăzută la art. 162 alin. (1) din Normele de aplicare ale Legii 295/2004 rep aprobate prin HG 11/2018,doreşte să procure arma dintr-un stat terţ, aceasta trebuie să solicite organului de poliţie competent eliberarea autorizaţiei de import, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 44.

(2) Procedura prevăzută la art. 162_ din Normele de aplicare ale Legii 295/2004 rep aprobate prin HG 11/2018, se aplică în mod corespunzător şi în cazul soluţionării cererii de eliberare a autorizaţiei de import.

 

 ART. 164 din Normele de aplicare a Legii nr.295/2004 rep aprobate prin HG nr.11/2018

(1) Persoanele fizice, titulari ai dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor letale sau neletale supuse autorizării, care doresc să înstrăineze armele deţinute într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să depună la organul de poliţie competent sau la Inspectoratul General al Poliţiei Române, o cerere pentru obţinerea permisului de transfer, însoţită de următoarele documente:

a) permisul de armă;

b) formularul permisului de transfer al cărui model este prevăzut în anexa nr. 45, în două exemplare, completat cu informaţiile prevăzute la art. 120 alin. (2) din Legea 295/2004;

c) acordul prealabil eliberat de autorităţile competente ale statului de destinaţie sau o comunicare emisă de acestea, din care să reiasă faptul că acordul prealabil nu este necesar.

d) autorizaţie de efectuare a operaţiunilor de transport arme şi muniţii a armurierului, cu excepţia situaţiei în care titularul realizează transportul prin mijloace proprii.

 

Acte necesare în vederea autorizării efectuării unui transport de arme şi/sau muniţii

(1) În vederea autorizării efectuării unui transport de arme şi/sau muniţii, titularul dreptului de deţinere a acestora trebuie să depună la organul de poliţie în a cărei rază de competenţă teritorială sunt păstrate armele, o cerere în care se precizează datele de identificare a solicitantului, motivul transportului, locul unde urmează să fie transportate armele şi/sau muniţia, data şi durata transportului, traseul de deplasare, mijlocul de transport, armele şi muniţiile ce fac obiectul transportului, însoţită, după caz, de următoarele documente:

a) dovada asigurării transportului printr-un armurier autorizat în acest sens, în situaţia în care se solicită autorizarea transportului unui număr mai mare de 10 arme, întreaga cantitate de arme urmând a se transporta în acelaşi timp;

b) dovada asigurării condiţiilor de păstrare şi de asigurare a securităţii armelor, în cazul transportului armelor la un nou domiciliu sau la o nouă reşedinţă.

Autorizaţia se acordă cu o valabilitate de cel mult 5 zile, în funcţie de durata transportului, care poate fi prelungită o singură dată pentru aceeaşi perioadă, la cerere, în cazuri justificate.

Acte necesare în vederea autorizării efectuării unui transport de arme şi/sau muniţii efectuat de către colecționari

 

Articolul 20 din Normele de aplicare a Legii nr.295/2004 rep aprobate prin HG nr.11/2018

- Colecţionarii de arme pot fi autorizaţi, la cerere, să transporte şi să folosească armele deţinute în colecţie în vederea participării la manifestări culturale, artistice sau istorice, organizate de instituţii sau organizaţii cu atribuţii în domeniu.

- În vederea obţinerii autorizaţiei, solicitantul va depune o cerere în care se precizează datele de identificare ale acestuia, locul de desfăşurare a evenimentului, armele deţinute, traseul de deplasare şi, după caz, mijlocul de transport folosit, locul de păstrare al armelor, precum şi o invitaţie nominală din partea organizatorului.

- Autorizaţia se acordă cu o valabilitate egală cu durata desfăşurării evenimentului în cauză, la care se adaugă timpul necesar deplasării, în situaţia în care evenimentul are loc în altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă solicitantul.

 

Acte necesare în vederea obținerii atestatului de instructor în poligonul de tragere

- cerere tip

- actul de identitate;

- certificatul de calificare şi suplimentul descriptiv obţinute în urma absolvirii cursului de instructor în poligonul de tragere;

- actul de studii;

- certificat medical, eliberat de o unitate sanitară, publică sau privată, autorizată pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecţiunile medicale care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării şi că este apt să deţină astfel de arme şi muniţii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2;

- aviz psihologic, din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării, eliberat, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;

dovada achitării taxei prevăzute de lege pentru obţinerea atestatului de instructor în poligonul de tragere.

 

Acte necesare în vederea obținerii atestatului de colectionar

- cerere tip

- documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) - e) din Normele de aplicare ale Legii 295/2004 rep aprobate prin HG 11/2018 respectiv :

  - actul de identitate al solicitantului, din care rezultă că are domiciliul, reşedinţa pe teritoriul României şi, după caz, documentul care atestă rezidenţa pe teritoriul României;

certificat medical, eliberat de o unitate sanitară, publică sau privată, autorizată pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecţiunile medicale care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării şi că este apt să deţină astfel de arme şi muniţii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2;

- aviz psihologic, din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării, eliberat, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;

- certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, eliberat de către persoana juridică autorizată conform Secţiunii a 7-a a Capitolului III; metodologia privind întocmirea şi eliberarea certificatului de absolvire se elaborează de către Inspectoratul General al Poliţiei Române şi se publică pe pagina web a Poliţiei Române.

sau, după caz, permisul de armă valabil, în situaţia în care solicitantul este titular al dreptului de deţinere sau de port şi folosire a unei arme letale;

- unul dintre următoarele documente, care să ateste una dintre calităţile:

- permisul de armă valabil, pentru situaţia prevăzută la art 36 alin. (1) lit. A) din Normele de aplicare ale Legii 295/2004 rep aprobate prin HG 11/2018;

- adeverinţă, eliberată de asociaţia de colecţionari al cărei membru este solicitantul, pentru situaţia prevăzută la art 36 alin. (1) lit. b) din Normele de aplicare ale Legii 295/2004 rep aprobate prin HG 11/2018;

- certificat de moştenitor sau, după caz, contractul de donaţie, pentru situaţiile prevăzută la art 36 alin. (1) lit. c) din Normele de aplicare ale Legii 295/2004 rep aprobate prin HG 11/2018;

- dovada achitării taxei prevăzute de legislaţia în vigoare pentru obţinerea atestatului de colecţionar.

 

VALABILITATEA PERMISULUI DE ARMĂ, ACTE NECESARE:

Permisul de armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri.

Titularii permiselor de armă tip A şi tip B au obligaţia ca, până la expirarea valabilităţii acestor documente, să depună la organul de poliţie competent din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială domiciliază sau îşi au reşedinţa ori locul de rezidenţă, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

- cerere-tip;

 - actul de identitate al solicitantului;

- permisele de armă, precum şi să prezinte armele înscrise în acestea;

- certificatul medical, eliberat de o unitate sanitară, publică sau private, autorizată pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecțiunile medicale care fac imposibilă autorizarea pentru a deține sau, după caz, a purta și a folosi arme și muniții letale sau neletale, supuse autorizării și că este apt să dețină astfel de arme și muniții;

 - aviz psihologic, din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării, eliberat, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;

 - certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, eliberat de o persoană juridică autorizată, pentru arme neletale supuse autorizării. 

- după caz, unul din documentele prev. de art. 5 alin. 1 lit. f din Normele de aplicare ale Legii nr.295/2004 rep aprobate prin H.G. nr. 11/2018, care atestă calitatea ce i-a conferit dreptul de a deține sau, după caz, de a purta și folosi arma respectivă;

- dovada efectuării tragerii experimentale, după caz;

- dovada efectuării tragerii anuale în poligon, după caz;

- instructorul în poligonul de tragere are obligația de a prezenta pe lângă documentele prevăzute la art. 5 lit.f, pct.VIdin Normele de aplicare ale Legii nr.295/2004 rep aprobate prin H.G. nr. 11/2018 și o adeverință eliberată de către persoana juridică deținătoare a poligonului de tragere autorizat, care să ateste faptul că a desfășurat efectiv activități de instruire, îndrumare și supraveghere a tragerilor efectuate.

 

În conformitate cu articolul II  din Legea nr.319/2015, prevederile prezentei legi referitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 57 alin.4 lit.g din Legea n.295/2004 rep. Se aplică după cum urmează:

a) persoanele fizice care deţin arme neletale supuse autorizării la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt obligate să facă dovada absolvirii cursurilor de instruire teoretică şi practică, prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, cu ocazia prezentării la prima prelungire a valabilităţii permisului de armă;

b) în cazul persoanelor fizice ale căror cereri de autorizare se află în proces de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei legi, procedura de autorizare se suspendă până în momentul în care acestea fac dovada absolvirii cursurilor de instruire teoretică şi practică.

 

Acte necesare în vedere schimbării domiciliului sau reşedinţei menţionate în permisul de armă

În vederea schimbării domiciliului sau reşedinţei menţionate în permisul de armă, titularul dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor letale sau neletale supuse autorizării trebuie să depună la organul de poliţie competent în a cărui rază teritorială se află noua adresă, o cerere însoţită de următoarele documente:

a) actul de identitate al solicitantului, din care rezultă noul domiciliu sau reşedinţă;

b) permisul de armă;

c) după caz, dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează a fi păstrate armele, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

 

Acte necesare în vedere eliberarii paşaportului european pentru arme de foc (articolul 52 din Normele de aplicare a Legii nr.295/2004 rep aprobate prin HG nr.11/2018)

(1) Persoanele care deţin, în condiţiile Legii 295/2004 rep, arme letale şi care doresc să călătorească cu acestea în statele membre, trebuie să solicite în prealabil organului de poliţie competent care a acordat permisul de armă, eliberarea paşaportului european pentru arme de foc şi vor depune în acest sens, un dosar cuprinzând următoarele documente:

a)  cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 14;

b)  două fotografii color cu dimensiunea 4x5 cm;

c)   actul de identitate al solicitantului;

d)  permisul de armă al solicitantului.

 

Articolul 53 din Normele de aplicare a Legii nr.295/2004 rep HG nr.11/2018

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 52 din Normele de aplicare ale Legii 295/2004 rep aprobate prin HG 11/2018, cluburile sau asociaţiile sportive afiliate la federaţiile sportive naţionale de specialitate pot solicita pentru sportivii legitimaţi care urmează să participe la concursuri în afara teritoriului României, eliberarea paşaportului european pentru arme de foc în care să fie înscrise armele de tir cu care aceştia sunt dotaţi conform Legii.

(2) În vederea eliberării paşaportului european pentru arme de foc, clubul sau asociaţia sportivă va depune la organul de poliţie competent o cerere însoţită de următoarele documente:

a) certificatul de identitate sportivă, eliberat de Ministerul Tineretului şi Sportului, precum şi actul de afiliere la una dintre federaţiile sportive naţionale de specialitate;

b) autorizaţia de deţinere şi folosire a armelor;

c) pentru fiecare sportiv ce face obiectul cererii, un dosar cuprinzând următoarele documente:

  - cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 14;

  - două fotografii color cu dimensiunea 4x5 cm;

  - actul de identitate al solicitantului;

  - legitimaţia de sportiv de tir, vizată pe anul în curs;

  - un document din care rezultă că arma de tir ce urmează să fie înscrisă în paşaportul european pentru arme de foc este în dotarea sportivului, conform Legii.

d) împuternicire de reprezentare cu privire la persoana care depune documentele.

 

Acte necesare în vedere autorizării călătoriilor în state terţe cu arme şi muniţii letale 

(1) În vederea eliberării autorizaţiei prevăzute la art. 56 alin. (1) din Normele de aplicare ale Legii 295/2004rep aprobate prin HG 11/2018 (autorizatie călătorie în state terţe cu arme şi muniţii letale), persoana interesată trebuie să depună la organul de poliţie competent o cerere însoţită de permisul de armă, precum şi de următoarele documente, după caz, în funcţie de scopul deplasării:

a)  permis de vânătoare, precum şi invitaţie din partea unei organizaţii de vânătoare sau a altei persoane din statul de destinaţie, însoţită de traducerea autorizată neautentificată în limba română;

b) invitaţie la un concurs oficial de tir, organizat în statul de destinaţie, ori o invitaţie din partea unui club sportiv de tir din statul de destinaţie, însoţită de traducerea autorizată neautentificată în limba română.

c) invitaţie de participare la o manifestare culturală, artistică sau istorică din partea unei asociaţii de colecţionari, ori a unei instituţii de cultură din statul de destinaţie, însoţită de traducerea autorizată neautentificată în limba română.

Introducerea temporară în România a armelor letale şi a muniţiilor de către rezidenţii statelor membre care nu au domiciliul, reşedinţa sau locul de rezidenţă în România

 

Articolul 60 din Normele de aplicare a Legii nr.295/2004 rep aprobate prin HG nr.11/2018

Rezidenţii statelor membre care nu au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România pot călători temporar în România cu armele letale deţinute, precum şi cu muniţia corespunzătoare, în limita permisă de Lege pentru cetăţenii români, numai în baza unui paşaport european pentru arme de foc valabil, precum şi a unuia dintre următoarele documente:

a) autorizaţie de introducere a armelor şi a muniţiilor în România;

b) invitaţie nominală de la o asociaţie de vânătoare din România, legal constituită, invitaţie de participare la un concurs de tir organizat de o asociaţie sau un club de tir sportiv afiliată/afiliat la federaţiile sportive naţionale de specialitate, a cluburilor/asociaţiilor sportive pentru ramuri de sport recunoscute potrivit legii dar care încă nu au federaţie sportivă naţională sau, după caz, invitaţie de participare la o manifestare culturală, artistică sau istorică din partea unei asociaţii de colecţionari legal constituită, ori a unei instituţii muzeale din România.

 

Articolul 61 din Normele de aplicare a Legii nr.295/2004 rep aprobate prin HG nr.11/2018

(1) În vederea obţinerii autorizaţiei prevăzute la art. 60 lit. a), solicitantul depune, personal sau prin mandatar cu procură specială, la structura de specialitate din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, respectiv din cadrul oricărui inspectorat judeţean de poliţie, o cerere însoţită de următoarele documente:

a) paşaportul european pentru arme de foc;

b)  actul de identitate;

c) dovada îndeplinirii condiţiilor de păstrare şi securitate a armelor şi muniţiilor pe teritoriul României;

d) după caz, alte documente care justifică motivele pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei.

 

Procurarea şi scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale şi a muniţiilor de către rezidenţii statelor membre sau străinii care nu au domiciliul, reşedinţa sau, după caz locul de rezidenţă în România

 

Articolul 70 din Normele de aplicare a Legii nr.295/2004 rep aprobate prin HG nr.11/2018

(1) Rezidenţii statelor membre sau străinii care nu au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, care doresc să procure, pe timpul călătoriei în România, arme de vânătoare, de tir sau de colecţie ori muniţii trebuie să depună la organul de poliţie în a cărui rază teritorială de competenţă îşi desfăşoară activitatea armurierul sau intermediarul de la care se procură arma sau muniţia, un dosar cuprinzând următoarele documente:

a) cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;

b) actul de identitate al solicitantului;

c) autorizaţia prealabilă de procurare a armei sau muniţiei ori, după caz, un document din care să reiasă faptul că această autorizaţie nu este necesară, eliberate de autorităţile competente ale statului de origine, însoţită de traducerea autorizată neautentificată în limba română.

(3)În baza cererii şi a documentelor prevăzute la alin. (1), organul de poliţie competent eliberează autorizaţia de procurare a armei sau muniţiei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 20 şi are o valabilitate de 90 zile.

                                                 

DOCUMENTE ȘI ÎNSCRISURI CE SE DEPUN ȘI SE RIDICĂ DE LA GHISEUL RELAȚII CU PUBLICUL PENTRU AUTORIZĂRI ARME ȘI MUNIȚII PERSOANE JURIDICE:

Condițiile în care persoanele juridice (armurierii) pot fi autorizați să efectueze operațiuni cu arme și muniții

Articolul 104 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor

 

Autorizarea desfăşurării operaţiunilor cu arme, componente esențiale şi muniţii

(1) Armurierii constituiţi în condiţiile prevăzute la art. 102 din Legea 295/2004 rep pot efectua operaţiuni cu arme, componente esenţiale şi muniţii, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat, numai după obţinerea autorizaţiei pentru operaţiuni cu arme, componente esențiale şi muniţii, acordată de autorităţile competente pentru fiecare categorie de operaţiuni dintre cele prevăzute la alin. (3)-(6).

 (2) Autorităţile competente care acordă autorizaţia prevăzută la alin. (1) sunt Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială îşi are sediul social armurierul sau, după caz, punctul de lucru unde urmează să se desfăşoare operaţiunile pentru care se solicită autorizarea.

(3) Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de producere a armelor letale şi armelor neletale, precum şi a componentelor esenţiale ale acestora se acordă armurierilor dacă aceştia îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) deţin spaţii destinate efectuării operaţiunilor de producere a armelor, componentelor esenţiale şi muniţiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protecţie şi sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliţie şi conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie specializate;

b) deţin spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor şi componentelor esenţiale, avizate de organele de poliţie, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă;

c) deţin, după caz, poligoane de tragere pentru verificarea armelor, componentelor esențiale şi muniţiilor.

(4) Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de comercializare sau, după caz, depozitare a armelor, componentelor esenţiale şi muniţiilor se acordă armurierului care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) deţine, după caz, spaţii corespunzătoare destinate efectuării operaţiunilor de comercializare a armelor, componentelor esenţiale şi muniţiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protecţie şi sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliţie şi conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie specializate;

b) deţine, după caz, spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor şi componentelor esenţiale, avizate de organele de poliţie, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă.

(5) Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de reparare a armelor se acordă numai dacă armurierul îndeplineşte următoarele condiţii:

a) deţine spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor şi componentelor esenţiale, avizate de organele de poliţie, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă şi asigurate în condiţiile stabilite la alin. (3) lit. a);

b) deţine, după caz, poligoane pentru verificarea armelor, autorizate în condiţiile prezentei legi.

(6) Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de transport al armelor, componentelor esenţiale şi muniţiilor letale se acordă numai dacă armurierul îndeplineşte următoarele condiţii:

a) deţine în mod legal şi utilizează mijloace de transport omologate în condiţiile legii de Registrul Auto Român;

b) deţine spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor şi componentelor esenţiale, avizate de organele de poliţie, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă şi asigurate în condiţiile stabilite la alin. (3) lit. a).

Procedura acordării avizului pentru includerea în obiectul de activitate al societăţilor comerciale a operaţiunilor cu arme, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii

Articolul 141 din Normele de aplicare a Legii nr.295/2004 rep aprobate prin HG nr.11/2018

(1) Persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care doresc să includă în obiectul de activitate oricare dintre operaţiunile cu arme, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii, prevăzute la art. 105 din Legea 295/2004 rep, trebuie să solicite în prealabil, cu ocazia constituirii sau, după caz, a modificării ori extinderii obiectului de activitate, avizul organului de poliţie competent, sau al Inspectoratul General al Poliţiei Române.

(2) În vederea obţinerii avizului prevăzut la alin. (1), persoanele interesate trebuie să depună la organul de poliţie competent sau la Inspectoratul General al Poliţiei Române o cerere însoţită de următoarele documente:

a) actele de identitate precum şi certificatul de cazier fiscal, pentru toate persoanele care au sau urmează să aibă calitatea de asociat sau administrator al societăţii comerciale;

b) pentru persoanele prevăzute la lit. a), care urmează să desfăşoare activităţi ce implică accesul efectiv la arme şi muniţii:

- aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale, eliberat cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;

- un certificat medical eliberat de o unitate sanitară, publică sau privată, autorizată pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că solicitantul nu suferă de una dintre afecţiunile care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale şi este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;

           - certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens;

c) împuternicire de reprezentare din partea societăţii în cauză cu privire la persoana care depune documentele.

(3) Se exceptează de la obligativitatea prezentării documentelor prevăzute la alin. (2) lit. b) persoanele care sunt titulare ale dreptului de deţinere sau de port şi folosire a armelor şi muniţiilor, în condiţiile legii.

Condiţiile în care persoanele juridice (armurierii) pot fi autorizaţi să efectueze operaţiuni cu arme şi muniţii

Persoanele juridice constituite ca armurieri pot desfăşura operaţiuni cu arme şi muniţii numai după obţinerea autorizaţiei, al carei model este prezentat în anexa nr. 39, sau, după caz, după completarea corespunzătoare a acesteia, care se efectuează, la cerere, de organul de poliţie în a cărui raza de competenţă teritorială se află sediul sau punctul de lucru unde urmează să se desfăşoare aceste operaţiuni.

Pentru obţinerea autorizaţiei prevăzute la alin. (1) sau, dupa caz, pentru completarea acesteia, armurierul trebuie sa depună o cerere în care se precizează categoria de operaţiuni pe care urmează să le deruleze, însoţită de următoarele documente:

 1. dovada înmatricularii societăţii în registrul comerţului şi actul constitutiv în care să fie menţionate, la obiectul de activitate, operaţiunile pe care urmează să le deruleze potrivit cererii;
 2. dovada deţinerii legale la sediu sau, după caz, la punctele de lucru declarate conform legii a unei cladiri sau a unui spaţiu distinct şi special amenajat, destinat efectuării operaţiunilor din categoria menţionată în cerere, a unui alt spaţiu destinat exclusiv depozitării armelor, precum şi a unui spaţiu suplimentar destinat exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, spaţii dotate cu sisteme de asigurare a securităţii acestora, avizate de organele de poliţie competente;
 3. avizul inspectoratului teritorial de muncă pentru spaţiile destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie;
 4.  în cazul armurierilor care doresc sa desfăşoare operaţiuni de reparare, verificare şi efectuare a inspecţiilor tehnice ale armelor, dovada deţinerii legale a instrumentelor destinate reparării, omologate în condiţiile legii, precum şi, dupa caz, dovada deţinerii legale de poligoane pentru verificarea armelor, care să fie, de asemenea, omologate;
 5. în cazul armurierilor care doresc să desfăşoare activităţi de transport cu arme şi muniţii, dovada deţinerii legale a mijloacelor de transport având această destinaţie, omologate în condiţiile legii;
 6. în cazul armurierilor care doresc să desfăşoare activităţi de producere a armelor letale şi neletale, precum şi a componentelor pentru acestea, dovada deţinerii legale a spaţiilor şi a utilajelor destinate producţiei, omologate în condiţiile legii;
 7. documentele prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. b) din Normele deaplicare a Legii nr.295/2004 rep, pentru personalul angajat care va desfăşura activităţi ce implică accesul efectiv la arme şi muniţii;
 8. împuternicire de reprezentare din partea societăţii în cauză cu privire la persoana care depune documentele;
 9. dovada achitării taxelor stabilite de lege pentru autorizare.

  În cazul în care persoana juridică are mai multe puncte de lucru, situate pe raza teritorială a mai multor judeţe, unde se vor desfăşoară operaţiuni cu arme şi muniţii letale, trebuie să solicite câte o autorizaţie pentru fiecare dintre punctele respective, la organele de poliţie competente în a căror rază se află acestea.

Procurare, deţine şi folosire arme letale sau neletale pentru persoanele juridice de drept public, altele decât cele cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securității naţionale, precum şi persoanele juridice şi unităţile subordonate sau aflate în coordonarea acestora.

 În vederea autorizării, persoana juridică interesată trebuie să depună o cerere pentru eliberarea autorizaţiei de deţinere sau, după caz, de folosire a armelor şi muniţiilor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 25, la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială se află sediul sau, după caz, punctul de lucru, împreună cu următoarele documente:

- certificat de înregistrare fiscal;

- actul constitutiv al persoanei juridice, din care să rezulte faptul că, potrivit atribuţiilor specifice, urmează să deţină sau, după caz, să folosească arme şi muniţii;

-  actul administrativ de numire în funcţie a conducătorilor persoanei juridice;

- actul de numire în funcţie sau contractele de muncă şi fişele posturilor pentru persoanele cu atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor;

-  dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e) şi g) din Legea 295/2004 rep, după caz, prin certificat de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, precum şi certificat medical şi fişă de examinare psihologică, pentru persoanele prevăzute la lit. c) (persoanele cu atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor);

- dovada deţinerii legale, la sediu sau, după caz, la punctele de lucru declarate conform legii, a spaţiului de depozitare a armelor şi a muniţiilor letale, dotat cu sisteme de asigurare a securităţii acestora avizate în condiţiile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- după caz, avizul inspectoratului teritorial de muncă, pentru spaţiile destinate păstrării muniţiei, capselor sau pulberii pentru muniţie, eliberat în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale;

- împuternicire de reprezentare cu privire la persoana care depune documentele şi solicită autorizaţia, cu excepţia situaţiei în care acestea sunt depuse de conducătorul persoanei juridice;

 

Procurare, deţine şi folosire arme letale sau neletale pentru persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice şi  muzee.

-certificat de înregistrare fiscal;

- actul constitutiv al persoanei juridice, din care să rezulte faptul că, potrivit atribuţiilor specifice, urmează să deţină sau, după caz, să folosească arme şi muniţii;

 - contractele de muncă şi fişele posturilor persoanelor cu atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor, şi, după caz, ale persoanelor care urmează să fie dotate cu arme şi muniţii pentru executarea atribuţiilor de serviciu;

- dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e) şi g) din Legea 295/2004 rep, după caz, prin certificat de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor care se prezintă certificat medical şi fişă de examinare psihologică, pentru persoanele fizice prevăzute la lit. c) (persoanele cu atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor)

-  în cazul unei societăţi specializate de pază, contractul de prestări de servicii, încheiat de aceasta potrivit Legii nr. 333/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte faptul că urmează să desfăşoare una dintre activităţile prevăzute la art. 80 alin. (2) din Lege, care necesită folosirea de arme letale sau arme neletale supuse autorizării, respectiv a muniţiilor corespunzătoare, precum şi planul de pază, aprobat de structura de ordine publică din cadrul organului de poliţie competent, anexat la fiecare contract de prestări de servicii pentru pază şi protecţie, în care este prevăzut în mod obligatoriu numărul de posturi pentru care se solicită pază înarmată;

- avizul inspectoratului teritorial de muncă eliberat în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale

-  dovada achitării taxei prevăzute de lege pentru prestarea serviciului solicitat.

- împuternicire de reprezentare cu privire la persoana care depune documentele şi solicită autorizaţia, cu excepţia situaţiei în care acestea sunt depuse de conducătorul persoanei juridice.

Procedura de autorizare a persoanelor juridice pentru a deţine şi, după caz, a folosi arme şi muniţii neletale supuse notificării

Persoanele juridice prevăzute la art. 67 alin. (2)-(4) din Legea 295/2004 rep (Persoanele juridice de drept public, altele decât cele cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securității naţionale, precum şi persoanele juridice şi unităţile subordonate sau aflate în coordonarea;  Persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice;  Muzee), care doresc să deţină şi, după caz, să folosească arme şi muniţii neletale supuse notificării, dacă acest fapt rezultă din actele normative de organizare şi funcţionare sau, după caz, se justifică în raport cu obiectul lor de activitate, trebuie să solicite în prealabil organului de poliţie competent, potrivit Legii, eliberarea certificatului de deţinător pentru arme şi muniţii neletale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 30.

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU AVIZAREA DOTĂRII  CU ARMAMENT DE SERVICIU

- cerere de eliberare a avizului;

- actul de identitate;

- contractul de muncă al persoanei/persoanelor pentru care se solicită avizarea ca gestionar de arme şi muniţii;

- certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens;

- certificat medical eliberat de o unitate medicală, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că solicitantul nu suferă de una din afecţiuni care sa facă imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, dupa caz, a purta şi folosi arme şi muniţii şi este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;

- aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt sa deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii, eliberat cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;

- instructaj din partea angajatorului;

- angajament;

- atestat agent de securitate.

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU AVIZARE GESTIONAR  ARME  ŞI  MUNIŢII

- cerere de eliberare a avizului;

- actul de identitate;

- contractul de muncă al persoanei/persoanelor pentru care se solicită avizarea ca gestionar de arme şi muniţii;

- certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens;

- certificat medical eliberat de o unitate medicală, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că solicitantul nu suferă de una din afecţiuni care sa facă imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, dupa caz, a purta şi folosi arme şi muniţii şi este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;

- aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt sa deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii, eliberat cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;

- instructaj din partea angajatorului;

- angajament.

 

AUTORIZARE POLIGON DE TRAGERE

ART. 86 din Legea nr.295/2004R

Autorizarea funcţionării poligoanelor de tragere

(1) În funcţie de obiectul lor de activitate, persoanele juridice de

drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea instituţiilor publice pot construi şi amenaja poligoane de tragere pentru arme letale, care,la cerere, pot fi autorizate de către autorităţile prevăzute la art. 68 să funcţioneze, după cum urmează:

a) poligoane de tragere pentru pregătirea personalului propriu - în cazulsocietăţilor specializate de pază;

b) poligoane de tragere pentru verificarea armelor şi muniţiilor - în

cazul armurierilor autorizaţi să producă şi să repare arme;

c) poligoane de tragere pentru antrenament şi agrement - în cazul

persoanelor juridice autorizate să organizeze activităţi de tragere pentru antrenament şi divertisment.

(2) Autorizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă dacă sunt îndeplinite

următoarele condiţii:

a) poligoanele de tragere îndeplinesc normele tehnice de siguranţă şi sunt certificate în acest sens de către Inspectoratul General al PoliţieiRomâne;

b) personalul desemnat pentru administrarea, întreţinerea şi supravegherea poligoanelor de tragere trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 70 alin. (1) şi (5) din Legea 295/2004  rep;

c) personalul desemnat pentru supravegherea activităţilor care se desfăşoară în incinta poligoanelor de tragere, precum şi pentru desfăşurarea activităţilor de instruire şi îndrumare a persoanelor care execută trageri de verificare a armelor, antrenamente de tragere sau, după caz, urmează cursurile de instruire teoretică şi practică prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. g) din Legea 295/2004 rep, trebuie să îndeplinească condiţia prevăzută la art. 73 alin. (3) din Legea 295/2004 rep;

d) să existe personal specializat, angajat permanent, desemnat pentru a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă în cazul eventualelor accidente produse în incinta poligonului.

(3) Activităţile care se pot desfăşura în poligoanele de tragere se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acestora, care se avizează de autorităţile prevăzute la art. 68 din Legea 295/2004 rep.

(4) Condiţiile de avizare a poligoanelor de tragere se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5) Normele tehnice de siguranţă privind construcţia şi amenajarea poligoanelor de tragere se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.

 

ART. 118 din Normele de aplicare a Legii nr.295/2004 rep aprobate prin HG nr.11/2018

(1) Pentru AUTORIZAREA FUNCŢIONĂRII POLIGOANELOR DE TRAGERE, persoana

interesată trebuie să depună la organul de poliţie competent o cerere

însoţită de următoarele documente:

a) actul constitutiv al persoanei juridice sau fizice autorizate şi, după caz, certificatul de înmatriculare în registrul comerţului;

b) dovada deţinerii legale a imobilului unde este situat poligonul de tragere;

c) certificatul de conformitate privind îndeplinirea normelor tehnice de siguranţă;

d) actele de identitate, ale contractelor de muncă şi ale certificatelor de calificare profesională sau ale altor documente având aceeaşi valoare juridică, pentru personalul desemnat să administreze, să întreţină şi să supravegheze poligoanele de tragere, pentru personalul desemnat să supravegheze activităţile care se desfăşoară în incinta acestor poligoane, respectiv pentru instructori în poligoanele de tragere;

e) dovada asigurării poligonului de tragere cu punct de prim ajutor, precum și contractele de muncă şi certificatele de calificare profesională sau alte documente având aceeaşi valoare juridică, pentru personalul specializat în acordarea primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă în cazul eventualelor accidente specifice;

f) dovada existenţei în cadrul poligonului de tragere a echipamentelor individuale de protecţie în timpul tragerii;

g) regulamentul de organizare şi funcţionare a poligonului de tragere, semnat de administratorul poligonului;

h) dovada achitării taxelor prevăzute de lege pentru autorizare;

i) împuternicire de reprezentare cu privire la persoana care depune documentele şi solicită autorizaţia, cu excepţia situaţiei în care acestea sunt depuse de conducătorul persoanei juridice.

(3) Pe baza documentelor prezentate la alin. (1), precum şi a verificărilor efectuate la poligonul de tragere, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 86 alin. (2) din Legea 295/2004 rep, organul de poliţie competent avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a  oligonului de tragere, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 119 din Legea 295/2004 rep şi eliberează autorizaţia de funcţionare a poligonului de tragere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 34.

 

ART. 119 din Normele de aplicare a Legii nr.295/2004 rep aprobate prin HG nr.11/2018

 (1) REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE a poligonului de tragere

trebuie să cuprindă următoarele menţiuni:

a) datele de identificare a persoanei juridice care deţine poligonul;

b) denumirea şi adresa poligonului;

c) destinaţia poligonului, în scopul pentru care a fost autorizat, în conformitate cu art. 86 alin. (1) lit. a) - c) din Legea 295/2004 rep;

d) categoriile de arme şi muniţii permise în poligon;

e) condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele fizice pentru a li se permite accesul în poligonul de tragere, precum şi alte condiţii suplimentare, impuse de administratorul poligonului;

f) obligativitatea folosirii echipamentelor individuale de protecţie şi reguli privind modul de utilizare a acestora;

g) interdicţii privind introducerea în incinta poligonului de tragere a armelor şi muniţiilor care nu sunt permise sau fără înştiinţarea personalului administrativ, introducerea şi consumul de băuturi alcoolice, droguri sau medicamente ale căror efecte sunt de natură să afecteze securitatea tragerii, accesul în poligon al persoanelor aflate sub efectul acestor substanţe sau în stare avansată de oboseală ori care suferă de o afecţiune temporară ce poate genera o stare de pericol în condiţiile folosirii armelor şi muniţiilor;

h) normele de conduită în incinta poligonului de tragere pe perioada efectuării tragerii;

i) alte condiţii sau menţiuni suplimentare considerate necesare de către administrator, pentru asigurarea securităţii tragerii.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a poligonului de tragere se afişează la intrarea în poligonul de tragere, precum şi în incinta acestuia, în locuri vizibile, iar personalul administrativ are obligaţia de a îndruma persoanele care intră în incinta poligonului să consulte conţinutul acestuia.

Procedura de viză a autorizaţiilor de deţinere sau de folosire a armelor letale şi a armelor neletale, respectiv a muniţiilor corespunzătoare, precum şi a autorizaţiilor de funcţionare a poligoanelor de tragere precum şi a certificatelor de deţinător pentru arme neletale supuse notificării

 

ART. 123 Normele de aplicare a Legii nr.295/2004 rep aprobate prin HG nr.11/2018

 (1) Autorizaţiile de deţinere sau de folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizării, respectiv a muniţiilor corespunzătoare, precum şi de funcţionare a poligoanelor de tragere, respectiv certificatele de deţinător pentru arme neletale supuse notificării, au o valabilitate iniţială de 2 ani şi se vizează la fiecare 2 ani.

(2) Persoanele juridice care sunt autorizate să deţină sau să folosească arme şi muniţii ori care deţin poligoane de tragere autorizate au obligaţia de a se prezenta la viză, până la expirarea termenului stabilit la alin. (1), la organul de poliţie competent.

(3) Pentru aplicarea vizei, persoana juridică trebuie să prezinte organului de poliţie competent o cerere de aplicare a acesteia, precum şi următoarele documente: autorizaţia de deţinere sau de folosire a armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării ori de funcţionare a poligonului de tragere, respectiv certificatul de deţinător pentru arme neletale supuse notificării, planul de pază sau, după caz, contractul de prestări de servicii.

Autorizarea organizării şi desfăşurării cursurilor de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor precum şi a cursurilor de calificare pentru instructor în poligonul de tragere

 

ART. 125 din Normele de aplicare a Legii nr.295/2004 rep aprobate prin HG nr.11/2018

 (1) Persoanele juridice pot fi autorizate de structura de specialitate din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi au sediul să organizeze cursul de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor pentru cunoaşterea legislaţiei şi a modului de folosire a armelor şi muniţiilor prevăzute de Lege, conform unei metodologii elaborate de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

(2) Cursul prevăzut la alin. (1) este destinat pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor fizice care doresc să deţină sau să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale, în condiţiile legii, precum şi a persoanelor care urmează să fie dotate cu arme pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu sau, după caz, să desfăşoare activităţi ce implică accesul la arme şi muniţii în cadrul persoanelor juridice autorizate să deţină ori să folosească arme şi muniţii sau, după caz, să desfăşoare operaţiuni cu arme şi muniţii.

(3) În vederea autorizării, persoanele juridice trebuie să prezinte organului de poliţie competent o cerere însoţită de următoarele documente:

   a) certificatul de înregistrare la registrul comerţului şi actul constitutiv din care să rezulte că are înscrise în obiectul de activitate, conform Clasificării activităţilor din economia naţională, activităţile de instruire în domeniul armelor şi muniţiilor;

   b) dovada deţinerii de spaţii adecvate activităţii de instruire în domeniul armelor şi muniţiilor şi a bazei tehnico-materiale necesare;

   c) atestatele instructorilor de specialitate;

   d) autorizaţie de funcţionare a poligonului de tragere, în cazul în care persoana juridică deţine un asemenea poligon, sau a contractului de închiriere ori de prestări de servicii încheiat cu o persoană juridică ce deţine poligon de tragere;

 

Art. 5. Din anexa la Dispoziția IGPR  nr.21/2020 privind aprobarea metodologiei pentru autorizarea / reautorizarea persoanelor juridice pentru organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor

(1) În vederea autorizării / reautorizării, persoanele juridice trebuie să prezinte organului de poliţie, competent din punct de vedere material și teritorial, o cerere întocmită și completată conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta Metodologie, însoţită de documentele prevăzute de art. 125 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2018.

(2) Spațiile și baza tehnico-materială, prevăzute de art. 125 alin. (3) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2018, constau în săli de cursuri adecvate pentru desfășurarea activităților didactice de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor, un sistem electronic de copiere, necesar pentru multiplicarea testelor în cadrul sesiunii de examen, împreună cu hârtia aferentă, precum și în arme de foc scurte și lungi, respectiv: arme letale de apărare și pază, de vânătoare și de tir sportiv, arme neletale supuse autorizării, de autoapărare și de tir sportiv, și muniția aferentă acestora, pentru care persoana juridică deține autorizație de folosire, eliberată în conformitate cu prevederile Legii nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru realizarea obiectivelor didactice în condiții optime, sălile destinate susținerii cursurilor trebuie să fie adaptate numărului de participanți, fiind alocat un spațiu de minim 1 mp pentru fiecare persoană, să fie dotate cu scaune și pupitre pentru fiecare cursant în parte, tablă școlară, planșe didactice cu imagini ale fiecărui tip de armă și componente esențiale ale acestora, enumerate în cuprinsul alin. (2).

(4) În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (2) și alin. (3), structura de poliție respinge cererea de autorizare / reautorizare a persoanei juridice pentru organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor.

(5) Atestatele prevăzute de art. 125 alin. (3) lit. c) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 , aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2018, constau în diplomele de licență care certifică absolvirea studiilor juridice sau de apărare, ordine publică și securitate națională, de lungă durată, cumulativ cu dovada deținerii unui permis de armă aflat în termenul de valabilitate, precum și în diplomele care atestă pregătirea medicală pentru persoanele care urmează să susțină temele privind acordarea primului-ajutor în cazul rănirii provocate de arme de foc.

(6) Poligonul de tragere menționat de art. 125 alin. (3) lit. d) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2018, trebuie să fie autorizat conform prevederilor Legii nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(7) În vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 25 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2018, persoana juridică va întocmi un registru de evidență a prezenței la cursuri, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta Metodologie, care va fi numerotat și înregistrat atât în evidențele proprii, cât și la structura de poliție competentă teritorial.

(8) Anterior începerii primului ciclu de cursuri, registrul va fi depus la structura de poliție odată cu cererea pentru autorizarea / reautorizarea în vederea organizării și desfășurării cursurilor de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor.

(9) Registrul prevăzut la alin. (7) va evidenția prezența participanților la fiecare temă susținută în cadrul cursului, confirmată prin semnăturile acestora și va fi înregistrat anual în evidențele structurii arme, explozivi și substanțe periculoase.

(10) În situația în care cererea prevăzută la alin. (1) nu este depusă de reprezentantul legal al persoanei juridice, aceasta va fi însoțită inclusiv de împuternicirea persoanei în cauză, eliberată în acest scop.

 

Obligaţiile persoanelor juridice autorizate să deţină şi să folosească arme, componente esențiale şi muniţie (Articolul 78 din Legea nr.295/2004 rep)

 

Persoanele juridice autorizate să procure, să deţină şi să folosească arme, componente esențiale şi muniţie au următoarele obligaţii:

a)să se prezinte în perioada stabilită de Inspectoratul General al Poliţiei Române la autorităţile prevăzute la art. 68 din Legea 295/2004 rep, pentru vizarea autorizaţiei;

b)să anunţe schimbarea sediului sau a punctului de lucru cu cel puţin 10 zile înainte de aceasta, la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă este situat noul sediu, pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare în autorizaţie;

c)să anunţe pierderea, furtul sau distrugerea autorizaţiei, la autorităţile prevăzute la art. 68 din Legea 295/2004 rep, în termen de 24 de ore de la constatarea evenimentului;

d)în cazul în care persoana juridică încetează activitatea, trebuie să comunice aceasta autorităţilor prevăzute la art. 68 din Legea 295/2004 rep, în termen de 10 zile de la acea dată;

e)să prezinte, la autorităţile prevăzute la art. 68, documentele care dovedesc procurarea sau înstrăinarea armelor, componentelor esențiale şi muniţiei, în termen de 10 zile de la procurare sau, după caz, înstrăinare, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare în conţinutul autorizaţiei.

 

DOCUMENTE ȘI ÎNSCRISURI CE SE DEPUN ȘI SE RIDICĂ DE LA GHISEUL RELAȚII CU PUBLICUL PENTRU AUTORIZĂRI/AVIZĂRI  PERSOANE JURIDICE/FIZICE CARE EFECTUEAZĂ OPERATIUNI CU MATERII EXPLOZIVE, SUBSTANȚE PERICULOASE  ȘI PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR:

Pentru autorizarea persoanelor juridice în vederea desfăşurării de operaţiuni cu materii explozive, în baza art. 8 şi autorizarea depozitelor de materii explozive, conform art. 9 din Legea nr. 126/1995, privind regimul materiilor explozive, republicată, solicitarea se va depune și ulterior se va ridica de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti, din str. Radu Vodă, nr. 26-26A, sector 4 Bucureşti.

Pentru înregistrarea şi obţinerea avizului pe autorizaţia/certificatul de înregistrare emis de Unitatea Fitosanitară, operatorii economici ce efectuează operaţiuni cu produse de protecţie a plantelor, constituie un dosar de obiectiv, care trebuie sa cuprindă următoarele documente:

- cerere scrisă a operatorului economic cu produse de protecţia plantelor;

- delegaţia, a persoanei care depune dosarul, emisă de operatorul economic care solicită avizul, cu semnatura operatorului economic;

- certificatul unic de înregistrare al operatorului economic;

- actul adiţional care atestă sediul social, punctele de lucru şi activităţile declarate;

- certificatul de înregistrare/autorizaţia pentru operaţiuni cu produse de protecţia plantelor eliberate de Unitatea Fitosanitară judeţeană şi vizată de Inspectoratul Teritorial de Muncă;

- autorizaţia de mediu (în cazul activităţilor cu impact major asupra mediului), decizia de numire a persoanelor atestate profesional şi a gestionarilor din cadrul operatorului economic, cu atribuţiuni privind operaţiunile cu produse de protecţia plantelor;

- actele de identitate ale persoanelor numite prin decizie cu responsabilităţi în domeniul produselor de protecţia plantelor;

- documentele de atestare profesională în domeniul produselor de protecţia plantelor, pentru persoanele numite prin decizie;

- lista cu denumirea produselor de protecţie a plantelor ce fac obiectul operaţiunilor autorizate şi clasificarea acestora;

- o notă documentară din care să rezulte concret tipul operaţiunilor efectuate, condiţiile de asigurare a securităţii privind depozitarea şi manipularea produselor de protecţia plantelor, măsuri de protecţie a personalului şi mediului înconjurator.

 

Pentru înregistrarea operatorilor economici care desfășoară operațiuni cu precursori de explozivi restricționați, sunt necesare următoarele documente:

--act constitutive al societății;

-certificat constatator emis de ONRC privind punctul de lucru/depozit;

-decizia de numire a persoanei responsabile și a înlocuitorului acesteia și cărțile de identitate ale persoanelor nominalizate, precum și  nr.de telefon  ale acestora;

-lista precursorilor de explozivi folosiți, precum și activitatea desfățurată cu aceștia (producere, comercializare, testare, experimentare);

-dovada transmiterii, la adresa de mail precursori.explozivi@politiaromana.ro, la IGPR,  a documentelor enumerate mai sus;

-registrul anume destinat, în care se vor menționa tranzacțiile efectuate (acesta trebuie să conțină obligatoriu rubricația specificată în Legea 250/2022, precum și formatul cerut de lege-șnuruit, numerotat, etc)

 

Pentru avizarea persoanelor fizice și juridice în vederea executării jocurilor de artificii(categoriile F3 și F4), sunt necesare următoarele documente:

-delegația, a persoanei care depune dosarul, emisă de societatea care solicită avizul, cu semnătura conducătorului și ștampila unității;

-cerere prin care se solicită avizarea jocului de artificii, în care se va manționa persoana care prestează serviciul, locul și ora desfășurării evenimentului, precum și clasa/categoria obiectelor pirotehnice folosite;

-acordul administrației publice locale și al unității de pompieri competente, pe raza cărora se efectuează jocul de artificii;

-autorizația de efectuare a operațiunilor cu obiecte pirotehnice, conform art.8 din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive rep. și cu modificările ulterioare;

-declarația pe proprie răspundere, cu măsurile ce se vor asigura pentru prevenirea și intervenția în caz de incendiu, distrugeri sau vătămări corporale, cum ar fi forțele și materialele folosite pentru intervenție, modul de intervenție, interzicerea accesului persoanelor neautorizate în perimetrul de siguranță, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/administratorul persoanei autorizate să execute focul de artificii;

-tabel cu produsele pirotehnice ce urmează a fi folosite (tipuri/clase/categorii/cantități), semnat și ștampilat de către reprezentantul legal/administratorul persoanei autorizate să execute focul de artificii;

-plan de situație cu amplasamentul de tragere, zona de cădere, perimetrul de siguranță și distanțele față de obiectivele care prezintă pericol de incendiu sau explozie, specificate în legislația în vigoare;

-tabel nominal cu personalul autorizat ca pirotehnist, care va efectua transportul, mânuirea și folosirea obiectelor pirotehnice, semnat și ștampilat de către directorul societății solicitante;

-datele de identitate ale persoanelor care efectuează jocul de artificii, angajate ale societății și carnetul de pirotehnist ale acestora;

Documentația se depune de către persoana juridical solicitantă loa sediul unității de poliție competente să acorde avizul, cu cel puțin 72 de ore înainte de efectuarea jocului de artificii, pentru a putea fi efectuate verificările necesare.