Data concursului: 26 Septembrie 2022

În atenția candidatului care a depus contestație la rezultatul obținut în urma susţinerii interviului structurat pe subiecte profesionale la concursul organizat pentru ocuparea funcției de șef birou la Serviciul de Ordine Publică, Biroul Sisteme de pază

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE

INSPECTORUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

DIRECTIA GENERALA DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI  BUCUREŞTI

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

NESECRET

Bucureşti

Ex. unic

 

Nr. 286167  din 28.09.2022

 

 

În atenția candidatului care a depus contestație la rezultatul obținut

în urma susţinerii interviului structurat pe subiecte profesionale

la concursul organizat pentru ocuparea funcției de șef birou la

Serviciul de Ordine Publică, Biroul Sisteme de pază

 

 

În urma soluționării contestației depuse de candidatul cu codul 543.454/SOP/3,

Comisia de soluționare a contestației a hotărât:

Admiterea contestației, modificarea notei obținute, în data de 26.09.2022, în urma susținerii interviului structurat pe subiecte profesionale, și acordarea notei finale, după cum urmează:

- candidatul cu codul 543.454/SOP/3- nota ­­­­­5,76.

 

 

Motivare:

Din conținutul solicitării rezultă faptul că respectivul candidat contestă rezultatul obținut în urma susținerii interviului structurat pe subiecte profesionale, la data de 26.09.2022.

Conform prevederilor art. 27^38 și art. 27^40, din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare:

”Concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant constă în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio şi/sau video.

Comisia de concurs elaborează subiectele şi baremele de corectare/apreciere şi notare, în concordanţă cu tematica şi bibliografia stabilite.”

Potrivit art.47 alin. (1) și (2), Secțiunea a 5-a din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare,

”(1) În cadrul interviului structurat pe subiecte profesionale, comisia de concurs/subcomisia de concurs adresează întrebări candidatului, fără a depăşi tematica şi bibliografia afişate şi în concordanţă cu atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute în fişa postului scos la concurs.

(2) Pentru fiecare întrebare/subiect de interviu se elaborează o grilă de apreciere, care va fi afişată la finalizarea interviului desfăşurat cu ultimul candidat.”

 

Potrivit prevederilor art. 19 alin. (1), Secțiunea a 3-a din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții:

”a) soluţionează contestaţiile cu privire la notarea/aprecierea probei/probelor concursului depuse de candidaţi în termenul prevăzut la art. 52 alin. (1);

b) semnează procesul-verbal cu hotărârea privind modul de soluţionare a contestaţiilor;

c) transmite, prin secretarul comisiei, rezultatele analizei contestaţiilor pentru a fi aduse la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare şi prin postare pe pagina de internet a unităţii dacă există această posibilitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiei.”

 

Secretarul comisiei de soluționare a contestației a pus la dispoziția comisiei de soluționare a contestației dosarul de concurs, ghidul de interviu și grila de interpretare, și înregistrarea audio-video, pe suport optic, a interviului structurat pe subiecte profesionale.

Cu ocazia vizionării înregistrărilor audio-video, comisia de soluționare a contestației a procedat la reevaluarea interviului susținut de candidat, notând răspunsurile formulate de acesta cu respectarea punctajului stabilit în Ghidul de Apreciere, rezultatul fiind următorul:

- candidatul cu codul 543.454/SOP/3 - nota finală 5,76.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 28.09.2022