Data concursului: 16 Septembrie 2023

Anunt concurs pentru ocuparea unui număr de 8 (opt) posturi vacante de ofițer de poliție, specialitatea ordine publică, existente la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

NESECRET

Bucureşti

Ex. unic

Nr. 455.353 din 11.08.2023

 

 

A  N  U  N  Ţ

 

 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. IV alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare şi cu Nota-Raport a I.G.P.R. nr. 435.854/08.08.2023;

Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Alexandru Beldiman, nr. 2-4, Sector 5, organizează,

 

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

 

Secţiunea I – POSTURILE SCOASE LA CONCURS

 

Pentru ocuparea unui număr de 8 (opt) posturi vacante de ofițer de poliție, specialitatea ordine publică, existente la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează:

POLIȚIA SECTORULUI 1, SECȚIA 2 POLIȚIE

Biroul de ordine publică

 • Compartimentul Proximitate - Ofițer specialist I, poziția 2831;
 • Poliția Centrului universitar – Agronomie - Ofițer specialist II,  poziția 2904;

 

POLIȚIA SECTORULUI 1, SECȚIA 4 POLIȚIE

Biroul de ordine publică

Compartimentul Proximitate

 • Ofițer specialist I - poziția 3134;

 

POLIȚIA SECTORULUI 2, SECȚIA 8 POLIȚIE

Biroul de ordine publică

Compartimentul Proximitate

 • Ofițer specialist I - poziția 3890;

 

POLIȚIA SECTORULUI 3, SECȚIA 12 POLIȚIE

Biroul de ordine publică

Compartimentul Proximitate

 • Ofițer specialist I - poziția 4708;

 

POLIȚIA SECTORULUI 4, SECȚIA 14 POLIȚIE

Biroul de ordine publică

Compartimentul Proximitate

 • Ofițer specialist II - poziția 5241;

 

POLIȚIA SECTORULUI 6, SECȚIA 20 POLIȚIE

Biroul de ordine publică

Compartimentul Proximitate

 • Ofițer specialist I - poziția 6655;

 

POLIȚIA SECTORULUI 6, SECȚIA 22 POLIȚIE

Biroul de ordine publică

Compartimentul Siguranță Publică și Patrulare

 • Ofițer principal II - poziția 7052;

 

 

Secţiunea a II-a – CONDIŢII DE PARTICIPARE

 

Poate participa la concurs/examen, agentul de poliţie care a absolvit studii superioare, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 

 • este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
 • nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.
 • are studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv:

* pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem Bologna: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă

 • * pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem Bologna: studii universitare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna), cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • să dețină permis de conducere, categoria „B”.
 • să deţină/ să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivelul „Secret de serviciu”;
 • să deţină/ să obţină avizul de poliţist rutier; 
 • să dețină/să obțină  avizul pentru desemnarea în structurile poliției judiciare (exclusiv pentru posturile din cadrul Compartimentului Proximitate)

 

Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obținerea unor avize/autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor, iar acestea nu se obțin ulterior numirii în funcție, polițistul este eliberat din funcție și pus la dispoziție în condițiile legii”, potrivit art. 571alin.(6) din Anexa 3 la O.M.A.I. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne.

 

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

 

Secţiunea a III-a – REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS

 

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de ofițer de poliție din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, specialitatea ordine publică (ex. Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, pentru ocuparea a 8 posturi de ofițer de poliție în specialitatea ordine publică), urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute, pe bază de opţiune.

 

Înscrierea se realizează, în perioada 11.08-25.08.2023, inclusiv în zilele nelucrătoare (pe data de 25.08.2023 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail tco@b.politiaromana.ro.

 

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 25.08.2023, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

 

Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:

 

- documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);

- fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan-cerere înscriere, etc.);

- toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original; Ex: diploma de licență este scanată față-verso) și este lizibil;

- toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 25 MB;

- e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Popescu Ioan - Dosar de recrutare concurs ofițer de poliție - specialitatea ordine publică).

Atenție! Documentele transmise de către candidat vor fi prezentate comisiei de concurs pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite.

 

Ulterior depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite, un e-mail de confirmare a primirii cererii, de pe aceeași adresă, respectiv tco@b.politiaromana.ro, precizându-se codul atribuit candidatului.

 

ATENȚIE! Adresa de e-mail de la care au fost transmise documentele de înscriere la concurs va fi considerată adresa de corespondență cu unitatea noastră pe întreaga perioadă de desfășurare a concursului. Aceasta va fi menționată pe cererea de înscriere la concurs.

 

În situația în care candidatul nu primește confirmarea, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti la nr. de tel. 021/315.35.34 int. 33240, 33229, 33011, 33243, 33244, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic, în intervalul orar 1200-1500, la Serviciul Resurse Umane din str. Alexandru Beldiman, nr. 2-4, sector 5, municipiul București, în vederea clarificării.

 

ATENȚIE! Având în vedere că proba scrisă a concursului va avea loc la aceeași dată pentru toate posturile scoase la concurs, la nivelul Poliției Române, candidații vor putea susține proba doar pentru ocuparea unui singur post dintre cele scoase la concurs.

 

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ, ce vor fi scanate în format pdf și transmise împreună la adresa de e-mail tco@b.politiaromana.ro.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail la adresa indicată în anunț, respectiv tco@b.politiaromana.ro, astfel că cererile transmise în aceste moduri nu vor fi luate în considerare.

 

 

Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere (Anexa nr. 2) şi curriculum vitae, modelul comun european;
 • copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, (diploma de licenţă și foaia matricolă/ suplimentul la diploma de licență şi/sau orice alte documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor, scanate față-verso); (Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor, conform Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4156/2020, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior. Termenul de valabilitate al adeverinței de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu de la data eliberării adeverinței de către instituția de învățământ. Documentul trebuie să fie în perioada de valabilitate la data susținerii concursului); (Agenții de poliție care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice).
 • copie a actului de identitate;
 • copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
 • copie a permisului de conducere, categoria „B”.;
 • adeverință eliberată de structura de resurse umane a unității unde este încadrat, din care să reiasă că nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare, nu este pus la dispoziție ori suspendat din funcție în condițiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) și h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, precum și calificativele obținute la ultimele două evaluări anuale de serviciu, care este valabilă doar dacă este emisă ulterior publicării prezentului anunț.

 

Adeverinţa este necesară doar candidaților care sunt încadrați în unități deservite de alte structuri de resurse umane decât Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

 

Atenţie! Candidaţii care nu transmit, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor putea participa la concurs.

Atenţie! După data limită de înscriere, respectiv data de 25.08.2023, orele 16:00, nu vor mai fi luate în considerare documentele necesare completării dosarului de candidat.

 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

Atenţie! Candidatul declarat admis” va prezenta documentele în original, în vederea certificării  pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise electronic la înscriere, care vor fi semnate de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. Nu vor fi acceptate în vederea certificării pentru conformitate, documentele, în original, care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate!

În situaţia în care candidatul declarat admis” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din O.M.A.I. nr. 140/2016, privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne cu modificările și completările ulterioare, respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

 

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet, pagina de intranet a Poliţiei Capitalei şi la avizierul unității.

 

 

Secţiunea a-IV-a – REGULI PRIVIND EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ

 

Data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite, ulterior în funcţie de numărul de candidaţi şi vor fi comunicate prin postare pe pagina de Internet a Poliției Capitalei, http://b.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://b.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi scoase la concurs) și pe pagina de Intranet a D.G.P.M.B.

 

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet/Intranet indicate mai sus.

 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 

Rezultatele privind examinarea psihologică vor fi publicate pe pagina de Internet a Poliției Capitalei, http://b.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://b.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi scoase la concurs) și pe pagina de Intranet a D.G.P.M.B.

 

Candidaturile agenților de poliție declarați „inapt” psihologic vor fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.

 

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 12.09.2023, pe pagina de Internet a Poliției Capitalei, http://b.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://b.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi scoase la concurs) și pe pagina de Intranet a D.G.P.M.B.

 

 

 

Secţiunea a-V-a – DESFĂŞURAREA CONCURSULUI (PROBA DE CONCURS)

 

 • Proba scrisă

Proba scrisă va consta în rezolvarea unui test grilă, elaborat de către Comisia Centrală de Concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandată (Anexa nr. 1), având ca scop verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, care va fi înregistrat/supravegheat audio-video şi va avea loc la data de 16.09.2023.

Aprecierea rezultatelor probei de concurs se face cu note de la 1 la 10.

Nota de promovare este minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Poliției Capitalei, http://b.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://b.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi scoase la concurs) și pe pagina de Intranet a D.G.P.M.B.

 

Rezultatul la proba test scris se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun pe adresa de e-mail, respectiv tco@b.politiaromana.ro.

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de Internet a Poliției Capitalei, http://b.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://b.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi scoase la concurs) și pe pagina de Intranet a D.G.P.M.B.

 

Secţiunea a-VI-a – PRECIZĂRI PRIVIND REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI ŞI EXERCITAREA OPŢIUNILOR DE CĂTRE CANDIDAŢI

 

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba test scris.

Sunt declarați „admis” la concurs candidații care au obţinut nota finală cea mai mare, în ordine descrescătoare, dintre candidații înscriși, în limita locurilor scoase la concurs.

Repartizarea pe posturi a candidaților, declarați „admis” se face în ordine descrescătoare a notelor finale, obținute, pe bază de opțiune.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au obținut aceeași notă finală la proba test - scris, aceștia vor fi departajați pe baza rezultatelor obținute, în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi bibliografia recomandată.

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Poliției Capitalei, http://b.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://b.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi scoase la concurs) și pe pagina de Intranet a D.G.P.M.B.

Atenţie! Candidaţii declaraţi „respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi. 

 

Agenţilor de poliţie declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, li se vor acorda grade profesionale conform prevederilor Legii 360/2002, privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.

Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor, candidatul declarat „admis” va fi numit în funcţia minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat.

 

 

Secţiunea a-VII-a – REGULI PRIVIND BUNA ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probei de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;
 • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Poliţiei Capitalei, https://b.politiaromana.ro, Secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs, întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate. În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
 • La proba concursului candidații se vor prezenta în ținută adecvată și vor prezenta actul de identitate;
 • În cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză;

Fişele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidaţi, în urma unei solicitări scrise, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

Tematici si bibliografii

TEMATICA  ȘI  BIBLIOGRAFIA

pentru organizarea concursului de trecere în corpul ofițerilor a agenților de poliție

- specialitatea ordine publică -

 

CAPITOLUL I

 

 • TEMATICA
 • Organizarea, funcționarea şi atribuțiile Poliției Române; Drepturi și obligații;
 • Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului;
 • Recompense, răspunderea juridică şi sancțiuni;
 • Etica şi deontologia polițienească.

 

 • BIBLIOGRAFIE
 • Legea nr. 218/2002 (republicată) privind organizarea şi funcționarea Poliției Române, cu modificările şi completările ulterioare, cap. II și III, V;
 • Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările şi completările ulterioare, cap. III și IV;
 • H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a polițiștilor;
 • H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al polițistului și Anexa (Codul de etică și deontologie al polițistului).

 

 

CAPITOLUL II

 

2.1. TEMATICA

 • Infracțiunea – Dispoziții generale. Cauzele justificative. Cauzele de neimputabilitate. Tentativa. Autorul și participanții;
 • Categoriile pedepselor;
 • Regimul măsurilor de siguranță;
 • Minoritatea;
 • Infracţiuni contra persoanei;
 • Infracţiuni contra patrimoniului;
 • Infracţiuni contra autorității;
 • Infracţiuni de corupție și de serviciu;
 • Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială;
 • Acțiunea penală;
 • Participanţii în procesul penal;
 • Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii;
 • Măsurile preventive și alte măsuri procesuale;
 • Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere;
 • Urmărirea penală;
 • Înregistrarea, evidenţa unitară și circuitul sesizărilor penale;
 • Cercetarea la fața locului.

 

 

2.2. BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare; (Partea generală: Titlul II – Capitolele I, II, III, IV, VI; Titlul III – Capitolul I; Titlul IV – Capitolul II și Titlul V; Partea specială: Titlul I, art. 188 – 227; Titlul II – Capitolul I - art. 228-232 , Capitolul II – art. 233 și 234, Capitolul III - art. 238 și 239, Capitolul V; Titlul III – Capitolul I, art. 257 - 261; Titlul V – Capitolul I – art. 289 – 294, Capitolul II – art. 296-305; Titlul VIII – art. 367-375)
 • Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, cu modificările și completările ulterioare (Partea generală: Titlul II – Capitolul I; Titlul III – Capitolele I, II - Secțiunea a 5-a, III, IV, V, VI, VII; Titlul IV – Capitolele I, II – Secțiunea 1-4; VI, VII, X și XI; Titlul V – Capitolul I și Titlul VI – Capitolul I; Partea specială: Titlul I);
 •  Ordinul comun al M.A.I. nr. 56/10.04.2014 şi P.Î.C.C.J. nr. 12/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror;
 •  Ordinul comun al M.A.I. nr. 182/2009 şi P.Î.C.C.J. nr. 1754/C/2009 privind procedura cercetării la faţa locului;

 

 

CAPITOLUL III

 

3.1. TEMATICA

 • Dispoziții generale privind violența domestică;
 • Instituții cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței domestice;
 • Servicii sociale pentru prevenirea și combaterea violenței domestice;
 • Ordinul de protecție provizoriu;
 • Ordinul de protecție;
 • Modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti;
 • Monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale;
 • Aspecte tehnice şi organizatorice privind funcţionarea în sistem-pilot, precum şi a celor privind operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică;
 • Organizarea activităților de monitorizare electronică în sistem pilot la nivelul Poliției Române;
 • Dispoziții generale privind protecția animalelor;
 • Măsuri pentru protecţia temporară a animalelor aflate într-o situaţie de pericol;
 • Sancțiuni prevăzute de Legea 205/2004 (republicată) privind protecția animalelor;
 • Obligațiile deținătorilor de câini periculoși sau agresivi și condițiile deținerii acestora;
 • Infracțiuni și contravenții prevăzute de O.U.G. nr. 55/2002 (republicată) privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi
 • Programul de gestionare a câinilor fără stăpân;
 • Regimul juridic al contravențiilor;
 • Sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
 • Organizarea, conducerea, coordonarea, executarea și evaluarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice în mod integrat. Intervenția la evenimente;
 • Organizarea cooperării și colaborării în activitatea de menținere a ordinii și siguranței publice;
 • Planul unic de ordine și siguranță publică;
 • Declararea prealabilă a adunărilor publice;
 • Obligațiile privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Sancțiuni.
 • Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Concepția privind managementul structurilor de ordine publică din cadrul Poliției Române;
 • Reguli de utilizare a înregistratoarelor audio-video portabile de tip Body Worn Camera;
 • Redactarea și gestionarea documentelor neclasificate, circuitul și promovarea corespondenței la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;

 

3.2. BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 217/2003 (republicată) pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, cu modificările și completările ulterioare, cap. I, II, III, IV și V;
 • Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 146/2.578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti;
 • Legea nr. 146 din 17 mai 2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale;
 • Hotărâre nr. 1.025 din 10 august 2022 pentru stabilirea aspectelor tehnice şi organizatorice privind funcţionarea în sistem-pilot, precum şi a celor privind operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică;
 • Metodologia privind organizarea activităților de monitorizare electronică în sistem pilot la nivelul Poliției Române aprobată prin Dispoziția inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române nr. 114/2022;
 • Legea nr. 205/2004 (republicată) privind protecția animalelor, cap I, VI1 și VII;
 • O.U.G. nr. 55/2002 (republicată) privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, cap. II, cap. III;
 • O.U.G. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 61/1991 (republicată) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.M.A.I. nr. 60/2010, privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, modificat şi completat prin O.M.A.I. nr. 26/2015 și O.M.A.I. 118/2018, cap. II, III și III1;
 • Legea nr. 60/1991 (republicată) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cap. II, III și V;
 • Legea nr. 333/2003 (republicată) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor, modificată și completată;
 • H.G. nr. 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agenții de pază care își desfășoară activitatea în cadrul societăților specializate de pază și protecție;
 • Instrucțiuni M.A.I. nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Concepția privind managementul structurilor de ordine publică din cadrul Poliției Române cu anexe, aprobată prin Dispoziția inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române nr. 14/2023;
 • Dispoziția inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române nr. 97/2020 privind stabilirea regulilor de utilizare a înregistratoarelor audio-video portabile de tip Body Worn Camera, cu modificările și completările aduse prin Dispoziția inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române nr. 60/2022;
 • O.M.A.I. nr. 118/2021 privind redactarea și gestionarea documentelor neclasificate, circuitul și promovarea corespondenței la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.

 

CAPITOLUL IV

 

4.1. TEMATICA

 • Accesul liber la informaţiile de interes public;
 • Verificarea și soluționarea petițiilor;
 • Măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016//679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale  şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date;
 • Clasificarea și declasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție specifice claselor și nivelurilor de secretizare;
 • Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate;
 • Contravenții și sancțiuni la normele  privind protecția informațiilor clasificate;
 • Uzul de armă.

 

4.2. BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.M.A.I. 33/2020 privind activităţile de soluționare a petițiilor, primirea în audiență și consiliere a cetățenilor în M.A.I.;
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului  din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal  de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale  şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date;
 • Standardele Naționale de protecție a informațiilor clasificate în România aprobate prin H.G. nr. 585/2002 (Capitolele 2,3 și 9);
 • Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor, Capitolul 3;

 

CAPITOLUL V

 

5.1 TEMATICĂ

 

 • Proveniența și circulația materialelor lemnoase;
 • Răspunderi și sancțiuni prevăzute de Codul Silvic;
 • Controlul aplicării normelor privind circulația materialelor lemnoase, al depozitelor și instalațiilor de prelucrare a lemnului;
 • Constatarea contravențiilor silvice și aplicarea sancțiunilor;
 • Norme referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn;
 • Pescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale;
 • Acvacultura;
 • Răspunderi și sancțiuni privind pescuitul și acvacultura.

 

5.2 BIBLIOGRAFIE

 • CODUL SILVIC din 19 martie 2008 (**republicat**) - Legea nr. 46/2008 (Titlul III - Cap. IX, Titlul VI);
 • Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice   (Cap. VII, VIII);
 • Hotărârea de Guvern nr. 497 din 25 iunie 2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn;
 • O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura (Cap. III – Secțiunea 5 și Cap. IX);

 

PRECIZĂRI:

 

Candidații vor studia actele normative stabilite în bibliografie cu toate modificările și completările avute la data publicării anunțului.