Data concursului: 22 Noiembrie 2021

A N U N Ţ Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, organizează, C O N C U R S : Pentru ocuparea a 16 (șaisprezece) posturi de personal contractual – referent IA , după cum urmează: - referent IA la Serviciul Cazier judiciar, statistică și evidențe operative - Secretariat, poziţia 2494/A din statul de organizare al unității, vol. V; - referent IA la Serviciul Dispecerat - Secretariat, poziţia 296 din statul de organizare al unității, vol. I; - referent IA la Serviciul

ROMÂNIA                                                                                             MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE       

     DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

                                                                                                           

NESECRET                            

Bucureşti                                      

 Nr. ex. redactate 1   

    

 

 

Nr. 548.671 din 15.10.2021

 

                                                                                                               

 

 

A  N  U  N  Ţ

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată - Codul muncii, art. 31 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și actele normative emise în aplicarea acestora, Hotărârii Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare Ordinul  M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, Ordinului M.A.I. nr. 291 din 21 decembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătății lucrătorilor din Ministerul Afacerilor Interne, Ordinului M.A.I. nr. 23/09.03.2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne şi Procedurii PS-001-DM-RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilitățile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unitățile M.A.I. toate cu modificările şi completările ulterioare şi adresa Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcția Management Resurse Umane nr. 231.195 din 21.09.2021, înregistrată la Serviciul Resurse Umane cu nr. 546.797/22.09.2021;

Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, organizează,

 

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

 

Pentru ocuparea a 16 (șaisprezece) posturi de personal contractual – referent IA , după cum urmează:

- referent IA la Serviciul Cazier judiciar, statistică și evidențe operative - Secretariat, poziţia 2494/A din statul de organizare al unității, vol. V;

- referent IA la Serviciul Dispecerat - Secretariat, poziţia 296 din statul de organizare al unității, vol. I;

- referent IA la Serviciul furturi de autovehicule - Secretariat, poziţia 530 din statul de organizare al unității, vol. II;

- referent IA la Serviciul Investigare a criminalității economice - Secretariat, poziţia 630 din statul de organizare al unității, vol. II;

- referent IA la Serviciul Criminalistic - Secretariat, poziţia 723 din statul de organizare al unității, vol. II;

- referent IA la Sectorul 1, Secția 3 Poliție - Secretariat, poziţiile 3056 și 3057 din statul de organizare al unității, vol. VI;

- referent IA la Sectorul 2, Secția 7 Poliție - Secretariat, poziţia 3825 din statul de organizare al unității, vol. VII;

- referent IA la Sectorul 3, Secția 10 Poliție - Secretariat, poziţia 4459 din statul de organizare al unității, vol. VIII;

- referent IA la Sectorul 3, Secția 23 Poliție - Secretariat, poziţia 5088 din statul de organizare al unității, vol. VIII ;

- referent IA la Sectorul 4, Secția 14 Poliție - Secretariat, poziţia 5327 din statul de organizare al unității, vol. IX ;

- referent IA la Sectorul 4, Secția 16 Poliție - Secretariat, poziţia 5641 din statul de organizare al unității, vol. IX ;

- referent IA la Sectorul 5, Secția 17 Poliție - Secretariat, poziţia 6020 din statul de organizare al unității, vol. X ;

- referent IA la Sectorul 5, Secția 19 Poliție - Secretariat, poziţia 6346 din statul de organizare al unității, vol. X ;

- referent IA la Sectorul 5, Secția 24 Poliție - Secretariat, poziţia 6494/A din statul de organizare al unității, vol. X ;

- referent IA la Sectorul 6, Secția 21 Poliție - Secretariat, poziţia 6961 din statul de organizare al unității, vol. XI .

 

                        În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 

      Condiţii generale:

 1. au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunosc limba română, scris şi vorbit;
 3. au vârsta minimă de 18 ani;
 4. au capacitate deplină de exerciţiu;
 5. au fost declarati "apt" din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne (condiţia nu este îndeplinită pentru candidaţii declaraţi „apt condiţionat” sau „inapt”);

        f)  nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

         Condiţii specifice:

 1. să fi absolvit 12 clase cu diplomă de bacalaureat.

 

    Atenție!  – Înscrierea candidaţilor se realizează pe toate cele 16 posturi scoase la concurs, fără ca ei să poată opta pentru unul dintre acestea

Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 

Înscrierea candidaţilor la concurs, se face la sediul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, din str. Eforie, nr. 3-5, Punct control acces, pana la data de 29.10.2021, inclusiv, în zilele lucrătoare, in intervalul orar  10.00-12.00  şi 13.00-15.00, cu dosarele de concurs, în volum complet, care vor  conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (modelul tipizat pus la dispoziție de către Serviciul Resurse Umane);
 2. declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (modelul tipizat pus la dispoziție de către Serviciul Resurse Umane);

     c)    copia actului de identitate;

    d)    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale celor care atestă calificările specifice postului pentru care candidează;

    e)     copia carnetului de muncă conformă cu originalul, şi / sau după caz, o adeverință / adeverinţe care să ateste vechimea în muncă;

    f)     cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 41/2016, respectiv consimţământul scris al candidatului pentru extrasul de pe cazierul judiciar, ce va fi solicitat de Serviciul Resurse Umane);

    g)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

    h)   curriculum vitae (Euro Pass – modelul este pus la dispoziţie de către Serviciul Resurse Umane);

    i)     autobiografie ( modelul este pus  la dispoziţie de către Serviciul Resurse Umane);

    j)     tabel de rude ( modelul este pus  la dispoziţie de către Serviciul Resurse Umane);

    k)   copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi după caz ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

    l)     copie a livretului militar, după caz;

    m)   o fotografie  9/12 centimetri - color, în ținută decentă;

 

         Adeverința care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

 

Actele prevăzute la  lit. c), d), e), k) şi l) vor fi prezentate si în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

           Totodată, având în vedere prevederile H.G. nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, Ordinului M.A.I. nr. 291 din 21 decembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătății lucrătorilor din Ministerul Afacerilor Interne, ale Procedurii PS-001-DM-RU nr. 4244380 din 03.10.2013 şi adresei Direcţiei Medicale nr. 4524399 din 21.12.2017,  în vederea participării la concurs, candidații vor parcurge etapele prevăzute de actele normative/procedura menționată anterior pentru obținerea fișei de aptitudine în muncă eliberată de structura competentă de medicina muncii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Medicală. Fișa de aptitudine în muncă menţionată anterior încheiată cu mențiunea „Apt” va fi depusă la dosarul de concurs până cel târziu la data de 11.11.2021, fără această fişă nefiind posibilă participarea candidatului la concurs şi va atrage respingerea / invalidarea dosarului.

          Locul şi data la care se va desfăşura examinarea psihologică a candidaţilor, în funcţie de decizia medicului de medicină a muncii din M.A.I., urmare a stabilirii riscurilor postului, vor fi stabilite ulterior, în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi. Candidaţii declaraţi INAPT la examinarea psihologică nu vor mai participa la probele de concurs.

 

Atenție! Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea testării psihologice și nu vor putea solicita o reprogramare.

 

Concursul se va desfășura la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi va consta în 3 etape succesive, desfășurate în ordinea menţionată mai jos, astfel:

 1. Selecţia dosarelor de concurs;
 2. Proba scrisă – proba 1 de concurs;
 3. Interviu – proba 2 de concurs;

 

     În funcţie de numărul de candidaţi înscrişi, pot interveni modificări în ceea ce priveşte locaţiile şi intervalul orar de desfăşurare a probelor, care vor fi anunţate candidaţilor în timp util, odată cu afişarea rezultatelor la fiecare probă a concursului.

Pentru participarea la concurs, la fiecare probă candidaţii vor prezenta cartea de identitate / buletinul de identitate / cartea de identitate provizorie, aflate în termen de valabilitate.

 Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

In data de 03.11.2021 se va afișa la sediul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, din str. Eforie, nr. 3-5, Punct control acces, şi pe pagina de Internet a D.G.P.M.B., http://b.politiaromana.ro, Secțiunea carieră (adresa http://b.politiaromana.ro/ro/cariera/concursuri), rezultatele selecției dosarelor de concurs.

 

Proba scrisă are loc la data de 17.11.2021, ora 1000 la sediul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pe str. Alexandru Beldiman, nr. 2-4, sector 5 şi constă în redactarea unei lucrări și/sau rezolvarea unor teste grilă, specifice postului.

 

În cadrul interviului, care va avea loc la data de 22.11.2021, ora 1000, la sediul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pe str. Alexandru Beldiman, nr. 2-4, sector 5, se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul, abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi „admis” la proba scrisă. Interviul se înregistrează cu mijloace audio-video.

Pentru fiecare probă a concursului, punctajul este de maxim 100 de puncte.

Sunt declaraţi „admis” la proba scrisă şi interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la fiecare dintre probe.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face conform Calendarului de desfăşurare a concursului, anexat prezentului anunţ,  prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins” şi afişarea la sediul unităţii organizatoare şi pe pagina de internet a unităţii, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

 • Sunt declaraţi „admis” la concurs candidaţii care au obţinut cel mai mare punctaj, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar, în ordinea descrescătoare a punctajelor şi în limita posturilor scoase la concurs.

 

        La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor participa la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

       După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, cu respectarea datelor, orelor şi locaţiilor stabilite în Calendarul de desfăşurare a concursului.

       Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul unităţii, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, imediat după soluţionarea contestaţiilor, conform Calendarului de desfăşurare a concursului.

Rezultatele finale se afişează la sediul unităţii, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, conform Calendarului, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins”.

Candidaţii declaraţi „admis” la concurs sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării.

Prin excepţie, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului.

În cazul neprezentării la post la termenul stabilit şi în lipsa unei înştiinţări, postul este declarat vacant, urmând să se comunice candidatului care a obţinut nota finală imediat inferioară posibilitatea de a ocupa postul respectiv.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, telefon  nr. 021.315.35.34., interior 33.240, între orele 09.00 – 14.00, numai pe perioada înscrierii candidaţilor.

       Tematica şi bibliografia precum şi Calendarul de desfăşurare a concursului, fac parte integrantă din prezentul anunţ care va fi afişat la sediul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, din str. Eforie, nr. 3-5, Sector 5, Bucureşti, Punct control acces, postat şi, pe site-ul D.G.P.M.B., www.b.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs şi pe portalul posturi.gov.ro.

 

ATENȚIE! În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus- SARS-COV2, pe parcursul desfășurării concursului se vor respecta următoarele reguli:

 

 1. menținerea distanțării sociale
 2. purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și a gurii, a măștii de protecție respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de rezervă. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității în care se desfășoară concursul.
 3. nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte material textile. Viziera nu dispensează de purtatul măștii;
 4. înaintea susținerii probei de concurs, candidatul va semna pe proprie răspundere o declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV2 (conform definiției de caz elaborate de CNSCBT/INSP – https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar).

 

 

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI/EXAMENULUI

organizat în vederea ocupării, cu personal din sursă externă, a șaisprezece (16) posturi de referent IA la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti,

Secretariat

                        

Nr. crt.

Data şi ora

Activitatea desfăşurată

Observaţii

 1.  

15.10.2021

Publicare anunţ

 

 1.  

15.10.2021 -29.10.2021 (în intervalul orar

10.00-12.00  şi 13.00-15.00)

Înscriere şi depunere documente candidaţi între orele 10.00-12.00  şi 13.00-15.00, în zilele lucrătoare – la sediul D.G.P.M.B. – str. Eforie, nr. 3-5, Punct control acces.

Înmânare candidaţi a adresei către Centrul Medical.

 

 1.  

02.11.2021-03.11.2021

Selecţia (validarea / invalidarea) dosarelor de concurs

şi afişare / comunicare INTERNET rezultate selecţie dosare.

 

 1.  

04.11.2021

Depunere contestaţii la rezultatul selecţiei dosarelor – la sediul D.G.P.M.B. – str. Alexandru Beldiman, nr. 2-4, sector 5, et. 6, camera 606.

 

 1.  

05.11.2021

Soluţionare contestaţii  şi afişare / comunicare INTERNET rezultate contestaţii.  

 

 1.  

06.11.2021 -14.11.2021

Examinarea psihologică (locația, data și ora se comunică în timp util candidaților).

 

 1.  

Până la 11.11.2021

Întocmirea dosarului medical şi depunerea de către candidaţi  a fişei de aptitudine în muncă, încheiată de medicul de medicină a muncii din M.A.I. – Direcţia Medicală,  în intervalul orar 11.00-13.00 , la sediul D.G.P.M.B. – str. Eforie, nr. 3-5, Punct control acces.

 

 1.  

15.11.2021

Afișare / comunicare INTERNET rezultate evaluare psihologică și rezultate fișe de aptitudine în muncă.

 

 1.  

17.11.2021

Ora 1000

Susţinerea probei scrise şi afişare / comunicare INTERNET a rezultatelor.

 

 1.  

18.11.2021

Depunere contestaţii la proba scrisă – la sediul D.G.P.M.B. – str. Alexandru Beldiman, nr. 2-4, sector 5, et. 6, camera 606.

 

 1.  

19.11.2021

Soluţionarea contestaţilor la proba scrisă, consemnare rezultate şi afişare / publicare INTERNET rezultate contestaţii.

 

 1.  

22.11.2021

Ora 1000

Susţinerea probei interviu şi afişare / comunicare INTERNET a rezultatelor.

 

 1.  

23.11.2021

Depunerea contestaţiilor la proba interviu – la sediul D.G.P.M.B. – str. Alexandru Beldiman, nr. 2-4, sector 5, et. 6, camera 606.

 

 1.  

24.11.2021

Soluţionarea contestaţilor la proba interviu şi afişarea / comunicarea INTERNET a rezultatelor contestaţiilor.  

 

 1.  

24.11.2021

Stabilirea punctajelor finale şi afişarea / comunicarea INTERNET a rezultatelor finale concurs.

 

 

 

 

 

 

 

Tematici si bibliografii

Tematica şi bibliografia recomandate pentru examenul de încadrare în funcția de referent II – I A (secretariat)

 

TEMATICĂ:

 

 1. Structura organizatorică a Poliției Române
 2. Drepturile, libertăţile și îndatoririle fundamentale
 3. Principalele drepturi și obligații ale salariatului
 4. Timpul de muncă şi timpul de odihnă
 5. Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici.
 6. Obligațiile creatorilor și deținătorilor de documente. Evidența documentelor. Selecționarea documentelor. Păstrarea documentelor
 7. Activitatea de soluționare a petiţiilor.
 8. Principii în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal
 9. Dispoziții comune privind accesul la informații de interes public
 10. Dispoziții generale privind documentele clasificate. Informații secrete de stat. Informații secrete de serviciu
 11. Clasificarea informațiilor
 12. Declasificarea și trecerea informațiilor clasificate la un nivel inferior de secretizare
 13. Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate
 14. Pregătirea pentru expediere a corespondenței clasificate. Predarea – primirea corespondenței clasificate
 15. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual

 

BIBLIOGRAFIE:

 

 1. Constituția României;
 2. Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
 3. Legea nr. 53/2003 Codul muncii;
 4. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată;
 5. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale;
 6. O.G. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 7. Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;
 8. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 9. Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
 10. H.G. 585/2002  pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate;
 11. H.G. nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate;
 12. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

 

NOTĂ: Legislația menționată este cea în vigoare la data publicării anunțului.