Get Adobe Flash player
Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor

 

Adresa: Calea Victoriei nr. 19, sector 3

Telefon: 021 / 311.24.12

Şef: Comisar sef de poliţie ZLOTEA IONATRIBUŢII

- Identificarea şi cercetarea deţinătorilor ilegali de armament, muniţie, explozivi şi substanţe toxice;

- Verificarea şi controlul deţinătorilor legali de arme, muniţii, explozivi şi substanţe toxice (persoane fizice şi juridice);

- Eliberarea de autorizaţii în vederea obţinerii de armament, muniţie şi substante toxice, precum şi pentru deţinerea şi comercializarea acestora;

- Vizarea anuală a deţinătorilor legali de arme, muniţii, explozivi şi substanţe toxice.


Servicii comunitare prin compartimentele de specialitate:

Compartimentul Arme

 • Autorizaţii în vederea obţinerii de armament şi muniţie pentru persoane fizice;

 • Eliberări permise de armă;

 • Radieri;

 • Înscrieri;

 • Schimbări de domiciliu în permisele de armă;

 • Autorizaţii deţinere şi comercializare armament şi muniţie pentru persoane juridice;

 • Efectuarea de vize anuale persoanelor fizice şi juridice.

Compartimentul Substante Periculoase


Explozivi

 • Autorizaţii de deţinere, folosire şi comercializare materii explozive;

 • Avizări pentru jocuri de artificii;

 • Controale şi avizări pentru demolări prin explozii.


Substante Toxice

 • Înregistrări şi radieri persoane juridice care efectuează operaţiuni cu substanţe periculoase si de protectia plantelor


  Poliţiştii specializaţi în problematica armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase vor sta la dispoziţia cetăţenilor, în cadrul noului punct de relaţii cu publicul din str. Eforie nr. 3-5. după cum urmează:

  § în zilele de marţi, între orele 08:30-13:30, sunt aşteptaţi solicitanţii cu domiciliul în sectoarele 1, 2 şi 6, iar cei din sectoarele 3, 4 şi 5 între orele 14:00-19:00.

  § în zilele de joi, între orele 08:30-13:30 sunt aşteptaţi solicitanţii cu domiciliul sectoarele 3, 4 şi 5, iar între orele 14:00-19:00 cei din sectoarele 1, 2 şi 6.

   

IMPORTANT:

Avand in vedere modificarile Hotararii Comitetului director al Colegiului Psihologilor nr. 3/2013, persoanele care solicita obtinerea/prelungirea valabilitatii permiselor de arma, vor trebui sa depuna la dosarele constituite in acest sens Avize psihologice timbrate pentru valabilitate.

Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica (ce contine atat evidenta psihologilor atestati, cat si a cabinetelor avizate) precum si modelul timbrului profesional ce trebuie sa se regaseasca pe documente poate fi vizualizat pe site-ul Colegiul Psihologilor din Romania (www.copsi.ro)

 

LEGEA 295/2004 republicată privind regimul armelor și al munițiilor

stabilește categoriile de arme și muniții, precum și condițiile în care deținerea, portul, folosirea și operațiunile cu aceste arme și muniții sunt premise pe teritoriul României

Condiţii cu privire la procurarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor și munițiilor către persoanele fizice

Persoanele fizice de cetăţenie română cu domiciliul sau reşedinţa în România care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) pot fi autorizate, la cerere, să procure arme letale, precum și străinii care au reşedinţa sau domiciliul în România pot fi autorizaţi să procure numai arme de vânătoare, de tir sau de colecţie. În sensul prezentei legi, sunt consideraţi că au reşedinţa sau domiciliul în România străinii titulari ai unui permis de şedere temporară sau, după caz, permanentă, acordat în condiţiile legii privind regimul străinilor în România, precum şi străinii care au dobândit o formă de protecţie în România în condiţiile legii privind statutul şi regimul refugiaţilor

Autorizaţia de procurare a armelor letale se acordă persoanelor, dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii (prevăzute la art. 14 alin. 1)
a) au împlinit vârsta de 18 ani;
b) deţin calitatea impusă de lege, atestată prin prezentarea unor documente stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în funcţie de destinaţia armelor;
c) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de un an pentru infracţiuni comise cu intenţie ori pentru infracţiuni prevăzute de prezenta lege,
d) nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie;
e) sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical pentru a deţine şi folosi arme şi muniţii;
f) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente;
g) au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
h) nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare, deţinere sau, după caz, port şi folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizării, cu excepţia situaţiilor în care măsura anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calităţii prevăzute la art. 13 alin.
(2)-(5);
i) nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, procurate în condiţiile prezentei legi.

Acte necesare pentru eliberarea permisului de armă, pentru procurarea, deținerea, portul și folosire a armelor și munițiilor letale


În vederea autorizãrii procurãrii armelor și munițiilor letale, cetãţeanul român sau strãinul cu domiciliul ori cu reşedinţa în România, care doreşte sã devinã titular al dreptului de deţinere sau, dupã caz, de port şi folosire, trebuie sã depunã la organul de poliţie competent din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a cãror razã teritorialã domiciliazã sau, dupã caz, îşi are reşedinţa, un dosar care trebuie sã cuprindã urmãtoarele documente care sã ateste îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 14 alin. (1) din Legea 295/2004
a) cerere-tip, model anexa nr. 1 din H.G. 130/2005;
b) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;
c) un certificat medical eliberat de o unitate sanitarã specializatã cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care sã rezulte cã nu suferã de una dintre afecţiunile stabilite de Ministerul Sãnãtãţii, care fac imposibilã autorizarea pentru a deţine sau, dupã caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale, şi cã este apt sã deţinã astfel de arme şi muniţii;
d) certificat de cazier judiciar;
e) aviz psihologic din care sã rezulte cã solicitantul este apt sã deţinã, sã poarte şi sã foloseascã arme şi muniţii letale, eliberat, cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;
f) certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoreticã şi practicã în domeniul armelor şi muniţiilor, organizat de o persoanã juridicã autorizatã în acest sens, în original şi în copie;
g) douã fotografii color cu dimensiunea 4x5 cm;
h) dovada achitãrii taxelor pentru autorizare, prevãzute de legislaţia în vigoare;
i) permis de vânãtoare, în original şi în copie, vizat pe anul în curs, eliberat de o organizaţie vânãtoreascã legal constituitã, pentru arme lungi cu destinaţia vânãtoare sau, dupã caz, tir sportiv ori biatlon, în cazul în care persoana solicitã autorizarea procurãrii armei în scopul deţinerii sau, dupã caz, al portului şi folosirii acesteia;
j) carnet de antrenor de tir sau biatlon, eliberat de Agenţia Naţionalã pentru Sport, sau legitimaţie de sportiv de tir ori biatlon, vizatã la zi de Federaţia Românã de Tir Sportiv sau de Federaţia Românã de Schi şi Biatlon, în original şi în copie, pentru arme de tir, iar în cazul în care persoana solicitã autorizarea procurãrii armei în scopul portului şi folosirii, trebuie sã prezinte şi o adeverinţã din partea clubului sportiv la care este legitimatã, care sã ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al cãror proprietar este solicitantul, în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmeazã sã participe;
k) adeverinţã care atestã, în cazul cetãţeanului român, faptul cã titularul are calitatea prevãzutã la art. 13 alin. (2) lit. a) şi b) din Lege, eliberatã de instituţia competentã în acest sens, în cazul în care persoana solicitã autorizarea procurãrii armei de apãrare şi pazã în scopul portului şi folosirii acesteia.

Acte necesare pentru eliberarea permisului de armă, pentru procurarea, deținerea, portul și folosire a armelor și munițiilor neletale

În vederea autorizãrii procurãrii armelor și munițiilor neletale, cetãţeanul român sau strãinul cu domiciliul ori cu reşedinţa în România, care doreşte sã devinã titular al dreptului de deţinere sau, dupã caz, de port şi folosire, trebuie sã depunã la organul de poliţie competent din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a cãror razã teritorialã domiciliazã sau, dupã caz, îşi are reşedinţa, un dosar care trebuie sã cuprindã urmãtoarele documente care sã ateste îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 14 alin. (1) din Legea 295/2004
a) cerere-tip;
b) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;
c) un certificat medical eliberat de o unitate sanitarã specializatã cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care sã rezulte cã nu suferã de una dintre afecţiunile stabilite de Ministerul Sãnãtãţii, care fac imposibilã autorizarea pentru a deţine sau, dupã caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale, şi cã este apt sã deţinã astfel de arme şi muniţii;
d) certificat de cazier judiciar;
e) aviz psihologic din care sã rezulte cã solicitantul este apt sã deţinã, sã poarte şi sã foloseascã arme şi muniţii letale, eliberat, cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;
f) douã fotografii color cu dimensiunea 4x5 cm;
g) dovada achitãrii taxelor pentru autorizare, prevãzute de legislaţia în vigoare;

Valabilitatea permisului de armă


Permisul de armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri.
În vederea prelungirii valabilităţii permisului de armă, titularul acestuia este obligat să se prezinte înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) la structura de poliţie competentă în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa cu armele înscrise în permis, precum şi cu următoarele documentele

- cerere tip, de prelungire valabilitate permis de armă;

- permis de armă, (în original şi în copie) și armele înscrise în acesta;

- carte de identitate, (în original şi în copie);

- un certificat medical eliberat de o unitate sanitarã specializatã cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care sã rezulte cã nu suferã de una dintre afecţiunile stabilite de Ministerul Sãnãtãţii Publice*), care fac imposibilã deţine sau, dupã caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale, şi cã este apt sã deţinã astfel de arme şi muniţii;

- aviz psihologic din care sã rezulte cã solicitantul este apt sã deţinã, sã poarte şi sã foloseascã arme şi muniţii letale după caz neletale, eliberat, cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;

- o foto color cu dimensiunea 4x5 cm;

- dovada calității prev. de art. 13 alin.2 din Legea 295/2004;

- permis de vânãtoare, în original şi în copie, vizat pe anul în curs, eliberat de o organizaţie vânãtoreascã legal constituitã, pentru arme lungi cu destinaţia vânãtoare sau, dupã caz, tir sportiv ori biatlon;

- atestat de colecționar (în original şi în copie);

- carnet de antrenor de tir sau biatlon, eliberat de Agenţia Naţionalã pentru Sport, sau legitimaţie de sportiv de tir cat. I  ori biatlon, vizatã la zi de Federaţia Românã de Tir Sportiv sau de Federaţia Românã de Schi şi Biatlon, în original şi în copie, pentru arme de tir;

- certificate de cazier judiciar.

Valabilitatea permisului de armă se prelungeşte de către autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani, dacă titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-f), h) şi i), iar armele destinate folosirii în condiţiile prezentei legi au efectuată inspecţia tehnică periodică.

Condiţiile în care persoanele juridice (armurierii) pot fi autorizaţi

să efectueze operaţiuni cu arme şi muniţii

Persoanele juridice constituite ca armurieri pot desfăşura operaţiuni cu arme şi muniţii numai după obţinerea autorizaţiei, al cărei model este prezentat în anexa nr. 31, sau, după caz, după completarea corespunzătoare a acesteia, care se efectuează, la cerere, de organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială se află sediul sau punctul de lucru unde urmează să se desfăşoare aceste operaţiuni.

Pentru obţinerea autorizaţiei prevăzute la alin. (1) sau, după caz, pentru completarea acesteia, armurierul trebuie să depună o cerere în care se precizează categoria de operaţiuni pe care urmează să le deruleze, însoţită de următoarele documente:
a) dovada înmatriculării societăţii în registrul comerţului şi actul constitutiv în care să fie menţionate, la obiectul de activitate, operaţiunile pe care urmează să le deruleze potrivit cererii;
b) dovada deţinerii legale la sediu sau, după caz, la punctele de lucru declarate conform legii a unei clădiri sau a unui spaţiu distinct şi special amenajat, destinat efectuării operaţiunilor din categoria menţionată în cerere, a unui alt spaţiu destinat exclusiv depozitării armelor, precum şi a unui spaţiu suplimentar destinat exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, spaţii dotate cu sisteme de asigurare a securităţii acestora, avizate de organele de poliţie competente;
c) avizul inspectoratului teritorial de muncă pentru spaţiile destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie;
d) în cazul armurierilor care doresc să desfăşoare operaţiuni de reparare, verificare şi efectuare a inspecţiilor tehnice ale armelor, dovada deţinerii legale a instrumentelor destinate reparării, omologate în condiţiile legii, precum şi, după caz, dovada deţinerii legale de poligoane pentru verificarea armelor, care să fie, de asemenea, omologate;
e) în cazul armurierilor care doresc să desfăşoare activităţi de transport cu arme şi muniţii, dovada deţinerii legale a mijloacelor de transport având această destinaţie, omologate în condiţiile legii;
f) în cazul armurierilor care doresc să desfăşoare activităţi de producere a armelor letale şi neletale, precum şi a componentelor pentru acestea, dovada deţinerii legale a spaţiilor şi a utilajelor destinate producţiei, omologate în condiţiile legii;
g) documentele prevăzute la art. 106 alin. (2) lit. b), pentru personalul angajat care va desfăşura activităţi ce implică accesul efectiv la arme şi muniţii;
h) împuternicire de reprezentare din partea societăţii în cauză cu privire la persoana care depune documentele;
i) dovada achitării taxelor stabilite de lege pentru autorizare.

În cazul în care persoana juridică are mai multe puncte de lucru, situate pe raza teritorială a mai multor judeţe, unde se vor desfăşura operaţiuni cu arme şi muniţii letale, trebuie să solicite câte o autorizaţie pentru fiecare dintre punctele respective, la organele de poliţie competente în a căror rază se află acestea.

AVIZARE Gestionar  arme  şi  muniţii

- cerere de eliberare a avizului;

- actul de identitate;

- contractul de muncă al persoanei/persoanelor pentru care se solicită avizarea ca gestionar de arme şi muniţii;

- certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens;

- certificat de cazier judiciar;

- certificat medical eliberat de o unitate medicală, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că solicitantul nu suferă de una din afecţiuni care să facă imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi folosi arme şi muniţii, şi este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;

- aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;

- instructaj din partea angajatorului.

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL PENTRU PERSOANE FIZICE

Pentru persoanele care locuiesc în sectoarele: 1, 2 și 6

-  marți între orele 0830 – 1330

-  joi între orele 1400 – 1900

Pentru persoanele care locuiesc în sectoarele: 3, 4,și 5

-  marți între orele 1400 – 1900

- joi între orele 0830 – 1330

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL PENTRU PERSOANE JURIDICE

-   luni între orele 0900 - 1300

Programul de lucru cu publicul se desfășoară la sediul din  str. Eforie, nr. 3-5, sector 5 Bucuresti

Pentru înregistrarea și obținerea avizului pe autorizația/certificatul de înregistrare emis de Unitatea Fitosanitară operatorii economici ce efectuează operațiuni cu produse de protecție a plantelor, constituie un dosar de obiectiv, care trebuie să cuprindă următoarele documente

- cerere scrisă a operatorului economic cu produse de protecția plantelor

- delegația, în original, a persoanei care depune dosarul, emisă de operatorul economic care solicită avizul, cu semnătura operatorului economic

- copia certificatului unic de înregistrare al operatorului economic

- copia actului adițional care atestă sediul social, punctele de lucru și activitățile declarate

- certificatul de înregistrare/autorizația pentru operațiuni cu produse de protecția plantelor eliberate de Unitatea Fitosanitară județeană și vizată de Inspectoratul Teritorial de Muncă (original și copie)

- copia autorizației de mediu (în cazul activităților cu impact major asupra mediului)decizia de numire a persoanelor atestate profesional și a gestionarilor din cadrul operatorului economic, cu atribuțiuni privind operațiunile cu produse de protecția plantelor

- copii ale actelor de identitate ale persoanelor numite prin decizie cu responsabilități în domeniul produselor de protecția plantelor

- copii ale atestatelor de atestare profesională în domeniul produselor de protecția plantelor, pentru persoanele numite prin decizie

- lista cu denumirea produselor de protecție a plantelor ce fac obiectul operațiunilor autorizate și clasificarea acestora

- o notă documentară din care să rezulte concret tipul operațiunilor efectuate, condițiile de asigurare a securității privind depozitarea și manipularea produselor de protectia plantelor, măsuri de protecție a personalului și mediului înconjurător.

Pentru autorizarea persoanelor juridice în vederea desfășurării de operațiuni cu materii explozive, în baza art. 8 și autorizarea depozitelor de materii explozive, conform art. 9 din Legea nr. 126/1995, privind regimul materiilor explozive, republicată, solicitarea se va depune la Inspectoratul Teritorial de Muncă București, din str. Radu Vodă, nr. 26-26A, sector 4 București.

 

Google Page Rank
My Google Page Rank
>