Get Adobe Flash player
Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor

 

1. În Municipiul  Bucureşti, la unităţile de poliţie subordonate Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București, respectiv Secțiile 1-26 Poliție – Compartimentele de Relații cu Publicul, certificatele de cazier judiciar pentru PERSOANELE FIZICE se eliberează astfel:

a) pe loc, pentru:

- solicitanţii – cetăţeni români, fără antecedente penale – indiferent de locul de naștere, domiciliu/ reşedinţă;

- solicitanţii – cetăţeni străini, fără antecedente penale – indiferent de locul de naștere, domiciliu/ reşedinţă;

b) în termen de 3 zile lucrătoare, pentru:

-  persoanele fizice – cetățeni români, cu antecedente penale, indiferent de locul de naștere, domiciliu/reședință;

-  persoanele fizice – cetățeni străini, cu antecedente penale, indiferent de locul de naștere, domiciliu/reședință.

Primirea cererilor şi eliberarea certificatelor certificatelor de cazier judiciar, se efectuează după următorul program de lucru cu publicul:

Luni          0800– 1600;

Marţi        1000– 1800;

Miercuri   0800– 1600;

Joi            1000– 1800;

Vineri       0800– 1600.

2. Documentele necesare pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice sunt:

(1)  a)  cerere de eliberare a certificatului de cazier judiciar (formular tipizat - Anexa nr. 22 din H.G. nr. 345/2010),  completată cu datele de stare civilă şi semnată;

b) act de identitate aflat în termen de valabilitate ( buletin de identitate, carte de identitate pentru cetățenii români, paşaport, permis de ședere, carte de rezidență, carte de identitate provizorie care atestă locul naşterii/ domiciliul/ reşedinţa pentru cetățenii străini, certificat de naștere în cazul minorilor, etc.), în copie și original;

c) timbre fiscale în valoare de 2 RON;

d) dovada plăţii taxei de eliberare a certificatului de cazier judiciar.

e) procură  autentificată în condiţiile art. 31 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 290/2004 republicată, privind cazierul judiciar (dacă este cazul). Pentru cetăţenii din Republica Moldova, procura notarială este valabilă fără apostilă, conform art. 22 din Legea nr. 177/1997;

f) dovada calităţii persoanei care solicită certificat de cazier judiciar pentru o persoană condamnată, pentru dosarul de graţiere individuală (împuternicire avocaţială – pentru avocat, certificat de naştere – pentru copii, certificat de căsătorie – pentru soţ/soţie, etc.), dacă este cazul, în copie și original;

(2) Toate documentele de la literele a) – d) vor fi prezentate în original;

(3) Documentele de la literele e) şi f) se vor reţine în original dacă sunt emise doar pentru obţinerea certificatelor de cazier judiciar; în cazul în care sunt emise şi pentru alte scopuri, se va reţine câte o copie a acestora, care se va ataşa cererilor depuse.

Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii  acestora, conform procedurilor legale în vigoare, numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public.

În situaţia în care cererea se depune prin împuterniciţi, aceasta va fi însoţită şi de procura autentificată în condiţiile legii, care se va depune:

a) în original – dacă procura are ca obiect obţinerea certificatului de cazier judiciar;

b) în copie - dacă procura are un obiect generic ce presupune şi obţinerea certificatului de cazier judiciar. Copia va fi însoţită de original.

3. Taxa de eliberare:

Conform precizărilor Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Generală de Trezorerie şi Contabilitate Publică, taxa de eliberare a certificatului de cazier judiciar se poate plăti:

- în numerar – la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului;

- prin mandat poştal – la unităţile Companiei Naţionale “Poşta Română” S.A.;

- prin decontare bancară – din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România.

Dovada  plății  taxei  se  poate  face prin orice înscris din care rezultă suma depusă și serviciul  solicitat  a  fi  prestat  (chitanță, virament  bancar, mandat, plata on-line,  etc.).

În funcţie de sectorul de domiciliu/reşedinţă, conturile în care se va achita taxa de eliberare şi codul unic de identificare sunt următoarele:

- RO22TREZ70120330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 1;

- RO44TREZ70220330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 2;

- RO66TREZ70320330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 3;

- RO88TREZ70420330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 4;

- RO13TREZ70520330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 5;

- RO35TREZ70620330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 6;

- C.U.I. – 8609468.

Certificatul de cazier judiciar este valabil 6 luni de la data eliberării.

** CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR

 
>