Get Adobe Flash player
Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor

 

1. În Municipiul  Bucureşti, la unităţile de poliţie subordonate Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București, respectiv Secțiile 1-26 Poliție – Compartimentele de Relații cu Publicul, certificatele de cazier judiciar pentru PERSOANELE JURIDICE se eliberează astfel:

a) pe loc, pentru persoanele juridice necunoscute;

b) în termen de 3 zile lucrătoare, pentru persoanele juridice cunoscute cu antecedente penale.

Primirea cererilor şi eliberarea certificatelor certificatelor de cazier judiciar, se efectuează după următorul program de lucru cu publicul:

Luni          0800– 1600;

Marţi        1000– 1800;

Miercuri   0800– 1600;

Joi            1000– 1800;

Vineri       0800– 1600.

2. Documentele necesare pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor juridice  sunt:

a) cerere de eliberare a certificatului de cazier judiciar, semnată de reprezentantul legal sau persoana împuternicită (delegat), care va cuprinde toate datele de identificare ale firmei (denumirea, denumirea anterioară - dacă este cazul, numărul de ordine în Registrul Comerţului, codul unic de înregistrare, codul fiscal, naţionalitatea, sediul social, datele de identificare ale delegatului - nume, prenume, actul de identitate, CNP), motivul solicitării certificatului de cazier – formular tipizat (Anexa nr. 35 din H.G. nr. 345/2010);

b) Dovada plăţii taxei de eliberare a certificatului de cazier judiciar.

c) Timbre fiscale în valoare de 2 RON;

d) Împuternicire scrisă din partea reprezentantul legal al societăţii pentru persoana care va depune documentele şi va ridica certificatul de cazier, semnată şi ştampilată – formular tipizat (Anexa nr. 38 din H.G. nr. 345/2010);

e) Buletinul sau cartea de identitate, în termen de valabilitate,  a reprezentantului legal  sau împuternicitului, după caz (în copie şi original);

f) Certificatul constatator eliberat conform Legii nr. 26/1990 de la Oficiul Național pentru Registrul Comerţului (în copie şi original), eliberat la o dată cât mai recentă (30 de zile). În cazul societăților nerezidente, se va prezenta certificatul constatator al societății rezidente, în care se regăsește ca asociat persoana juridică nerezidentă.

De asemenea, pentru persoanele juridice nerezidente,  împuternicirea (anexa nr. 38) se face de către reprezentantul legal al societății nerezidente, prin care împuternicește  o persoană fizică de cetățenie română pentru depunerea documentelor și ridicarea certificatului de cazier judiciar.

Dacă societatea nerezidentă nu deține ștampilă în țară, se întocmește o procură  notarială care poate fi bilingvă sau în limba țării respective, tradusă și legalizată la un notariat în România.

Dacă  anumite persoane juridice și-au schimbat denumirea sau încadrarea juridică, se va solicita și actul de schimbare a denumirii sau încadrării juridice. Actele se solicită în copie și original, iar după confruntare, se restituie originalul.

Pentru acele entităţi, instituţii, unităţi, asociaţii, persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, fundaţii, cabinete de avocatură, etc. Poliţia Română va elibera certificate de cazier judiciar  numai în situaţia în care îşi dovedesc personalitatea juridică.

În situaţia în care dovada calităţii de persoană juridică nu poate fi făcută, se eliberează certificat de cazier judiciar persoanei fizice, reprezentantului legal, administratorului, etc.

3. Taxa de eliberare:

Conform precizărilor Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Generală de Trezorerie şi Contabilitate Publică, taxa de eliberare a certificatului de cazier judiciar se poate plăti:

- în numerar – la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului;

- prin mandat poştal – la unităţile Companiei Naţionale “Poşta Română” S.A.;

-  prin decontare bancară –  din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România.

Dovada  plății  taxei  se  poate  face prin orice înscris din care rezultă suma depusă și serviciul solicitat a fi prestat (chitanță, virament  bancar, mandat, plata on-line, etc.). În situația în care înscrisul nu poartă ștampilă, semnătură, acesta se reține la cerere, pe verso-ul cererii de eliberare a certificatului deponentul menționează că a achitat taxa de 10 lei, se semnează și datează.

Conturile în care se va achita taxa de eliberare şi codul unic de identificare sunt următoarele:

- RO22TREZ70120330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 1;

- RO44TREZ70220330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 2;

- RO66TREZ70320330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 3;

- RO88TREZ70420330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 4;

- RO13TREZ70520330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 5;

- RO35TREZ70620330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 6;

- C.U.I. – 8609468.

Certificatul de cazier judiciar este valabil 6 luni de la data eliberării.

** CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR

** IMPUTERNICIRE

 
>